Most-Híd: Pfundtner: Väčšia ochrana vlastníkov bytov presunutá na september

0
Edita Pfundtner (Most-Híd) (Autor: TASR)

Edita Pfundtner, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za MOST-HÍD v súvislosti s návrhom zákona vyhlásila: „Novela zákona v dnešnej podobe je výsledkom niekoľkomesačnej tvrdej práce a výsledný text obsahuje zapracované pripomienky širokej odbornej i laickej verejnosti. Novela bola taktiež predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Po náročných rokovaniach bola schválená spoločná správa výborov NR SR a výbory odporučili návrh schváliť. Zmena zákona je nutná, pretože v súčasnej podobe generuje mnoho nejasností, aj veľa súdnych sporov. Podľa našich informácií túto novelu podporuje aj časť opozície.“   

Predkladatelia zdôraznili: „Účelom novely zákona je zaviesť väčšiu právnu istotu a ochranu vlastníkov bytov. Zavádzame nový pojem garážové stojisko a právo jeho výlučného užívania, ktoré sa po novom bude musieť zapísať aj na list vlastníctva. Doteraz zákon neriešil otázku garážových státí, skladových priestorov a ani ich užívanie. Práve v súvislosti s tým vznikalo a vzniká mnoho pochybností a tým je ohrozená aj finančná investícia ľudí. Chceme preto väčšiu ochranu vlastníkov bytov i nebytových priestorov, a to aj zakotvením ich výlučného užívacieho práva ku garážovým stojiskách a skladovým priestorom. Doteraz takéto právo vlastníci bytov a nebytových priestorov podľa zákona nemali a za výlučné užívanie im mohlo hroziť aj platenie náhrady. Po schválení zmeny zákon presne stanoví, že napríklad za výlučné užívanie určitej časti domu iba jedným vlastníkom (napr. pochôdznej strechy, za užívanie ktorej vlastník bytu v zmluve možno aj priplatil, avšak zo zákona ju vlastniť nemôže) ostatní vlastníci už nebudú môcť od neho požadovať náhradu. Zmluvná ochrana, napr. pri kúpe bytu, je v praxi málo účinná, a preto sme niektoré doterajšie zmluvné práva povýšili na zákonné.“

Poslankyňa Edita Pfundtner ďalej uviedla: „Náš návrh je značne rozsiahly a prináša mnoho vylepšení, o ktorých chceme vlastníkov postupne informovať. Teší nás mimoriadny záujem ľudí o danú tému a veríme, že sa začnú viac zaujímať o ochranu a správu svojho majetku. Práve v súvislosti s položenými otázkami sa nám podarilo v diskusiách vysvetliť nedokonalosť súčasného stavu a navrhnúť vhodnejšie riešenia, či už pri zastupovaní vlastníkov pred súdmi alebo pri sprehľadnení hlasovania.“

Podľa jej vyjadrenia správcovia po novom majú mať viac povinností a sú zaviazaní k väčšej transparentnosti. Ako príklad možno uviesť, že správca bude povinný evidovať a uchovávať všetky prijaté rozhodnutia vlastníkov v dome, vrátane zápisníc zo zhromaždení, schôdzí vlastníkov, výsledkov písomných hlasovaní a hlasovacích lístkov. Doteraz táto povinnosť neexistovala.

Novinkou bude aj zrušenie „hodiny čakania“ pri schôdzi vlastníkov. Predkladatelia vysvetľujú: „Súčasná právna úprava hovorí, že schôdza je uznášaniaschopná, ak sa na nej zúčastní 2/3 väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Doterajšia prax však ukázala, že je to nereálna požiadavka. Podľa aktuálnej úpravy ľudia museli čakať hodinu, aby sa mohla schôdza vôbec otvoriť. Hodinové čakanie viacerých odradilo a aj preto sa schôdze dnes konajú s mimoriadne nízkym počtom vlastníkov. Na základe týchto skúseností sme sa rozhodli zbytočné čakanie vypustiť. Potrebu súhlasu 2/3 väčšiny všetkých vlastníkov sme zachovali iba pri najdôležitejších rozhodnutiach, ako napríklad pri rozhodovaní o zmluvách o úvere, o vstavbe alebo nadstavbe bytu alebo nebytového priestoru, o zriadení vecného bremena k spoločným častiam domu a pod. Pri ostatných – menej dôležitých hlasovaniach bude stačiť súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov a najmenej dôležité veci bude môcť odhlasovať aj nadpolovičná väčšina prítomná na schôdzi. Návrh v tomto smere zavádza jasné pravidlá.“

Na záver predkladatelia zhodne uviedli: „Keďže návrh je pomerne ostro sledovaný, plánujeme pokračovať v informovaní  verejnosti o jeho obsahu.“

- Reklama -