Ministerstvo pôdohospodárstva: Agrorezort podporí chovateľov sladkovodných rýb

0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - logo (Autor: MPRV)
  • Podpora produktívnych investícií do akvakultúry na Slovensku sumou 5,5 milióna eur

  • Výstavba, obnova a modernizácia rybochovných zariadení

  • O prostriedky sa môžu uchádzať existujúce aj nové prevádzky

„Spotreba rýb na Slovensku v posledných rokoch rastie len mierne a dlhodobo dosahuje nepriaznivo nízke hodnoty. Naším cieľom je tento stav zmeniť. Jedným z riešení je podpora projektov, ktoré skvalitnia podmienky v rybochovných zariadeniach a tiež zlepšia dostupnosť produktov z rýb,” uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Podpora chovu sladkovodných rýb na Slovensku je realizovaná prostredníctvom Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020. Do vyhlásených výziev sa môžu zapojiť fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry – samostatne hospodáriaci roľníci, obchodné spoločnosti, občianske združenia či štátne podniky (zoznam oprávnených žiadateľov je uvedený v každej zverejnenej výzve v časti Podmienky oprávnenosti právnej formy žiadateľa). Výzvy na výstavbu novej akvakultúrnej prevádzky a recirkulačných systémov sú určené nielen pre existujúce subjekty akvakultúry, ale aj nové subjekty (t. j. subjekty bez podnikateľskej histórie v oblasti akvakultúry v čase predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale s podnikateľskou históriou v inej oblasti). Výška príspevku sa pri jednotlivých výzvach líši, oprávnení žiadatelia môžu získať 1 500 eur až 600 000 eur na projekt.

Rozvoj akvakultúry rieši MPRV SR koncepčne prostredníctvom Národného strategického plánu rozvoja akvakultúry SR na roky 2014 – 2020. „Chov rýb je nevyhnutný na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti populácií voľne žijúcich rýb. Jeho dôležitosť umocňuje kritická situácia v morskom a oceánskom rybolove. Na Slovensku potrebujeme viac chovateľov rýb a efektívnejších prevádzok,” prízvukovala G. Matečná.

Výzvy k predloženiu žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020:

Názov výzvy    

Vyčlenené finančné prostriedky                     

Produktívne investície do akvakultúry – výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

 

1 727 730,00 €

 

Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

1 454 927,09 €

Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

 

87 387,00 €

 

Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

87 387,00 €

Obnova existujúcich produkčných zariadení

1 345 546,00 €

Doplnkové činnosti

172 773,00 €

Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

38 394,00 €

Recirkulačné systémy

 

614 304,00 €

Všetky dôležité informácie o vyhlásených výzvach sú zverejnené na webovej stránke www.mpsr.sk v časti Rozvoj vidieka a priame platby, Rybné hospodárstvo – OP RH 2014 – 2020 – Aktuálne výzvy a vyzvania – Výzvy na predkladanie ŽoNFP.

 

- Reklama -