Reakcia rezortu školstva na medializované informácie o poskytovaní stimulov na výskum a vývoj

0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SK (Autor: minedu.sk)

Registráciu v registri partnerov verejného sektora upravuje zákon 315/2016. Tento zákon zároveň novelizoval množstvo osobitných zákonov a podmienil v nich poskytnutie príspevkov registráciou (napríklad pri zákone o štátnej podpore výskumu a vývoja), avšak tieto zmeny sa nedotkli zákona o stimuloch. Zákon o stimuloch je totiž transpozíciou osobitného predpisu – Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014, ktorý má osobitný režim. Zákon o stimuloch tiež výslovne stanovuje, že dotácia je štátnou pomocou podľa zákona o štátnej pomoci, ktorý neustanovuje podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora. 

MŠVVaŠ SR môže konať iba na základe zákona, preto nemohlo svojvoľne odmietnuť uzavretie zmluvy iba z dôvodu, že žiadateľ nie je zapísaný v registri. Je však povinnosťou prijímateľa registrovať sa z vlastnej iniciatívy v súlade so zákonom 315/2016. MŠVVaŠ SR sa obráti na všetky firmy s upozornením, aby si splnili registračnú povinnosť.

Zákon o stimuloch obsahuje veľké množstvo podmienok, ktoré musia žiadatelia splniť. Proces hodnotenia projektov bol nezávislý, odborný a transparentný. Každý projekt bol hodnotený v 4 kolách. V prvom kole išlo o formálne kontroly. V druhom kole bola každá žiadosť hodnotená odborníkom na podnikateľské prostredie a odborníkom so všeobecnosťou znalosťou danej vecnej problematiky. V treťom kole bol každý projekt hodnotený dvomi odbornými hodnotiteľmi v danom odbore výskumu a vývoja. Vo štvrtom kole o každom projekte rozhodovala hlasovaním 11-členná komisia, ktorá opäť zahŕňala odborníkov vo vyššie uvedených oblastiach. Spolu bolo v procese hodnotenia vypracovaných 174 odborných posudkov. Výber hodnotiteľov bol založený na databáze SK CRIS, z ktorej boli vybraní pre každý projekt 24 hodnotitelia stratifikovaní podľa uvedených troch oblastí. Z nich sa za prítomnosti štátnej notárky vylosovali 4 hodnotitelia a 8 náhradníci, ktorí boli v prípade potreby postupne oslovovaní vo vylosovanom poradí. 

Mená hodnotiteľov ako celku bude možné zverejniť po obdržaní ich súhlasu na základe GDPR, MŠVVaŠ SR ich s týmto cieľom osloví. V prílohe MŠVVaŠ SR zatiaľ uvádza zoznam inštitúcií, z ktorých hodnotitelia pochádzajú, a tým preukazuje široký záber odborných hodnotiteľov zo všetkých potrebných oblastí.

Dôkazom toho, že sa hodnotila vedecká kvalita, je výsledok, že partnermi úspešných podnikateľských projektov je 18 pracovísk vysokých škôl a SAV. Škandalizovanie prijímateľov je nezodpovedné. Stanoviská niektorých firiem, ktoré boli mediálne škandalizované, nájdete v prílohe.

Podmienky, ktoré uvádza poslanec Gröhling a niektoré médiá, napríklad obrat firmy alebo typ budovy, v ktorej firma sídli, nie sú vôbec stanovené zákonom o stimuloch a MŠVVaŠ SR nemá možnosť takéto vylučovacie podmienky nad rámec zákona zavádzať. Podobné podmienky MŠVVaŠ SR využíva v oblasti eurofondov. Stimuly sú však iným nástrojom, ktorý slúži na podporu vytvorenia budúcich pracovných miest. Tie musia byť vytvorené preukázateľne, teda napríklad aj v nových priestoroch a musia byť udržateľné. Pokiaľ by ich firmy nevytvorili, o dotácie prídu na základe kontroly a pravidelného hodnotenia, ktorá sa vykonávajú každý polrok. 

Celkové vlastné zdroje firiem a vyvolané investície z vlastných zdrojov firiem v rámci riešenia projektov sú vo výške 14,4 milióna eur, pričom tieto investície z vlastných zdrojov sú podmienkou čerpania stimulov.

Požiadavka na predošlé skúsenosti vo výskume prezentovaná médiami by bola proti zmyslu zákona, ktorý dáva možnosť podpory aj vznikajúcim firmám alebo prechodu firiem z čisto výrobnej činnosti na aktivity s podporou vlastného výskumu a vývoja. Firmy zapisujú výskum a vývoj do obchodného registra až následne, na základe vydaného rozhodnutia o poskytnutí stimulov. V rámci debyrokracie MŠVVaŠ SR overovalo údaje o firmách cez Obchodný register.

- Reklama -