Materiál pripravený Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je doplnením existujúcej rámcovej stratégie, ktorá bola schválená v roku 2012 a predstavuje základný východiskový dokument pre integráciu Rómov. Prijaté akčné plány rozpracovávajú strategické východiská v tejto téme a reagujú aj na programové vyhlásenie vlády. Ide o v poradí druhú aktualizáciu tohto dokumentu, ktorý vyprší v roku 2020. Očakáva sa potom jeho náhrada ďalším rámcovým dokumentom.

Materiál obsahuje 26 cieľov, rozdelených podľa piatich tematických oblastí. Obsahuje 52 konkrétnych opatrení a 93 detailných aktivít. Akčné plány rátajú s celkovou investíciou 215 miliónov eur za nasledujúce dva roky v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, bývania, zdravia a finančnej gramotnosti. Treba však povedať, že zväčša ide o pokračovanie už existujúcich programov, a nie o úplne nové záväzky. Najväčšia čiastka je podporená zo zdrojov EŠIF.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz vyzdvihol niekoľko z najdôležitejších priorít nových akčných plánov. V prípade vzdelávania ide napríklad o opatrenia podporujúce zavedenie povinnej predškolskej dochádzky, vrátane investičného projektu na výstavbu materských škôl. Tiež sa predpokladá podpora asistentov v školách a škôlkach, ako aj zvýšenie financií pre výuku detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách.

V oblasti zamestnanosti sa dokument hlavne zaoberá podporou sociálnej ekonomiky, pokračovaním terénnej sociálnej práce (TSP) a práce komunitných centier (KC). V oblasti zdravia je jednou z hlavných priorít prístup k pitnej vode (aj formou investičného projektu), a práca asistentov zdravia.

Oblasť bývania ráta s najväčšou sumou investovaných zdrojov. Ide o takmer polovicu celej sumy, z ktorej sa majú budovať systémy viacstupňového bývania, prístupové cesty, inžinierske siete. Naďalej pokračuje podpora vysporiadania pozemkov a odpadového hospodárstva.

Materiál vznikol v medzirezortnej spolupráci. Kooperuje aj s vládnymi politikami prijatými na základe schémy o podpore najmenej rozvinutých okresov. Materiál pridáva k jednotlivým opatreniam aj číselné indikátory, ktoré Úradu splnomocnenca SR pre rómske komunity umožňujú odpočtovať realizáciu jednotlivých opatrení.

Zdroj: splnomocnenec vlády pre rómske komunity