pondelok, 25 septembra, 2023
16.1 C
Bratislava
Úvod Politika Politici voličom Most-Híd: Splnomocnenec pre rómske komunity hodnotí rok 2018 ako úspešný

Most-Híd: Splnomocnenec pre rómske komunity hodnotí rok 2018 ako úspešný

0
Most-Híd (Autor: Most-Híd)

,,Náš úrad si na rok 2018 stanovil viaceré ciele, zamerané na lepšiu a rýchlejšiu integráciu marginalizovaných rómskych komunít. Prioritou sa stala oblasť vzdelávania, venovali sme sa však  aj zdravotnej osvete, bývaniu, tvorbe nových pracovných miest, zamestnávaniu Rómov, ako aj ďalším opatreniam, ktoré pomáhajú uplatňovať princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie,“ hovorí splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Za najväčší úspech v oblasti vzdelávania považuje presadenie povinnej predškolskej výchovy na jeden rok pre všetky deti, ktorá sa zavedie od roku 2020 a opatrenia zamerané na podporu inkluzívneho vzdelávania a elimináciu nesprávneho umiestňovania detí do špeciálnych škôl.

V oblasti ochrany zdravia sa úrad venoval najmä odstraňovaniu prekážok prístupu  k zdravotnej starostlivosti a zdravotnej osvete v marginalizovaných rómskych komunitách. V oblasti bývania sa zameral na podporu nediskriminačného prístupu k sociálnemu bývaniu a vytváraniu predpokladov pre ďalší rozvoj prestupného bývania.

,,Obce s marginalizovanými rómskymi komunitami čakajú už dekády na vyriešenie problémov s pozemkami. Bez toho, aby obec mala pozemky v poriadku, totiž nevie ísť do žiadnych investícií – nevie zaviesť pitnú vodu, ako aj iné pozitívne zmeny v osadách. Do národného projektu ,,Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ sa zapojilo 143 obcí a miest a ďalšie plánujeme zapojiť teraz v I. polovici roka 2019. Projekt slúži na to, aby sme využili nový paragraf zákona o pozemkových úpravách z roku 2017. Ten sme zaviedli presne kvôli tomu, aby obce mohli z vlastnej iniciatívy začať pozemkové úpravy pod osadami,“ vysvetľuje Ravasz.

Pokroky úrad v posledných troch rokoch zaznamenal aj v oblasti zamestnávania Rómov.

,,Vďaka projektom predprimárneho vzdelávania, terénnej sociálnej práce a terénnej práce, komunitných centier a miestnych občianskych poriadkových hliadok, sa nám podarilo vytvoriť okolo 1700 pracovných miest, z čoho polovicu obsadili práve Rómovia. Rómskych terénnych pracovníkov máme viac, ako kedykoľvek predtým, čomu dopomohol aj fakt, že prešiel náš návrh na zmenu kvalifikačných podmienok. Aj vďaka našim projektom tak možno hovoriť o rekordnej zamestnanosti a rekordne nízkej nezamestnanosti v rámci marginalizovaných komunít,“ zdôraznil.

Najväčší prínos v oblasti zamestnávania Rómov však Ravasz vidí v tom, že vláda schválila balík opatrení na posilnenie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce, ktorého tvorbu koordinoval.

,,Uznesenie ukladá úlohy ministrom práce, školstva, spravodlivosti a vnútra, ale aj podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu. Jadro materiálu tvoria opatrenia, ktoré priamo podporujú zamestnanosť ľudí z marginalizovaných skupín. Zmenili sa podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi novým zamestnancom, a to tak, aby bol ďalej posilnený súbeh dávok s platom. Firmy, ktoré budú úspešné pri zamestnaní ľudí z týchto skupín, môžu rátať s priamou finančnou podporou. A ja ako splnomocnenec som pripravený poskytnúť súčinnosť pri plnení týchto úloh. Úspech ľudí z marginalizovaných skupín na trhu práce je totiž našim spoločným záujmom,” vysvetľuje.

Za dôkaz toho, že boli v mnohom úspešní, Ravasz považuje aj situáciu v bardejovskom okrese, v ktorom dnes rokovania prebiehali.

,,Projekt terénnej sociálnej práce v bardejovskom okrese funguje v 17 obciach, projekt komunitných centier v 4 obciach, asistentov učiteľov máme v 5 obciach, v 9 obciach miestne občianske poriadkové služby (MOPS) a zdravotných osvetárov v 15 obciach. Ministerstvo vnútra podporilo výstavbu materských škôl, komunitných centier, vodovodov a rozvoj odpadového hospodárstva. Z dotačnej schémy nášho úradu sme v tejto lokalite podporili rozvoj bývania a pozemkové úpravy. Toto všetko sa nám podarilo aj vďaka starostom bardejovského okresu, ktorí sa snažia využiť každú príležitosť na to, aby zlepšili kvalitu života svojich občanov. Ide naozaj o príkladný okres,“ dodal.

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity sa podieľal aj na viacerých legislatívnych zmenách, napríklad v oblasti drogovej problematiky a hazardu. V ďalšom roku plánuje pokračovať v nastavovaní a uplatňovaní prointegračnej politiky vlády Slovenskej republiky.

,,Správa o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za rok 2018“ je k dispozícii na stiahnutie. 

Zdroj: úrad splnomocnenca pre rómske komunity

 

- Reklama -