Úrad vlády SR vyhlásil verejné obstarávanie na arboristiku v parku a záhradách kaštieľa v Rusovciach

0
Pohľad na rokovanie vlády SR. Ilustračná fotografia (Autor: SITA)

Podrobný rozsah prác je daný projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Predpokladaná doba realizácie zákazky je stanovená na 12 mesiacov od sprístupnenia objektu objednávateľa úspešnému uchádzačovi verejného obstarávania, teda zhotoviteľovi. Práce budú vykonané s prihliadnutím k vegetačnému obdobiu drevín.
 
Okrem iných podmienok účasti je kladený dôraz najmä na odbornosť a profesionálnuprax arboristov,  a tiež na fakt, aby úpravy parku, resp. záhrady NKP Rusovce boli v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a v súlade so záväznými stanoviskami Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.
 
Predpokladaná hodnota zákazky bola na základe indexácie cien na úroveň roku 2019 stanovená na 908 568,62 eur bez DPH.
 
Vyhlásením verejného obstarávania na  „Arboristika parku a areálu kaštieľa Rusovce“  sa de facto začal  proces celkovej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Rusovce. Úrad vlády SR intenzívne pripravuje podklady pre verejné obstarávanie rozsiahlej stavebnej rekonštrukcie NKP Rusovce.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk 

- Reklama -