utorok, 14 júla, 2020
23.7 C
Bratislava
Úvod Politika Politici voličom Ministerstvo školstva: Najnovšie zistenia o slovenských učiteľoch - Slovensko sa už po...

Ministerstvo školstva: Najnovšie zistenia o slovenských učiteľoch – Slovensko sa už po tretíkrát zapojilo do medzinárodného výskumu OECD TALIS o vyučovaní a vzdelávaní

Slovensko sa zúčastnilo na všetkých troch cykloch tejto štúdie. Prvý cyklus bol realizovaný v roku 2008, druhý v roku 2013 a v poradí tretí cyklus v roku 2018. Do štúdie TALIS 2018 sa na Slovensku zapojilo 181 škôl s 3 046 učiteľmi, vyučujúcimi na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií, a 180 riaditeľov škôl.

Štúdiu TALIS 2018 realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v období od 30. 4. 2018 do 11. 5. 2018 a spočívala vo vyplnení školského dotazníka riaditeľom školy a učiteľských dotazníkov vybranými učiteľmi. Vyplnenie dotazníkov prostredníctvom internetu – elektronicky, trvalo približne 45 až 60 minút.

Hlavné zistenia štúdie TALIS 2018 na Slovensku

Akí sú učitelia, riaditelia škôl a prostredie našich škôl ?

•    Takmer vo všetkých zúčastnených krajinách tvoria väčšinu učiteľov ženy. SR patrí medzi krajiny s najväčším podielom žien – učiteliek. Až 82 % všetkých učiteľov tvoria na Slovensku ženy, kým v priemere krajín OECD je to 68 %. V krajinách OECD zapojených do štúdie TALIS je priemerný vek učiteľov 44 rokov, podobne je to aj na Slovensku.

•    Priemerný vek riaditeľov škôl v krajinách OECD je 52 rokov, podobne je to aj na Slovensku. Takmer štvrtina riaditeľov škôl na Slovensku (24 %) je vo veku 60 a viac rokov, v krajinách OECD je v priemere v podobnom veku 20 % riaditeľov. Slovenská republika patrí medzi krajiny, v ktorých sa za posledných 10 rokov výrazne zvýšil percentuálny podiel riaditeľov blížiacich sa k dôchodkovému veku (vek 60 a viac rokov) o viac ako 10 percentuálnych bodov.

•    V porovnaní s priemerom krajín OECD je na Slovensku nižší podiel učiteľov do 30 rokov (SR 8,2 %, OECD 11,1 %) a vyšší podiel učiteľov vo veku 30-49 rokov (SR 58,7 %, OECD 54,5 %). Na slovenských školách sme zaznamenali za uplynulých 10 rokov od roku 2008 významný pokles podielu mladých učiteľov vo veku do 30 rokov – takmer o 8 percentuálnych bodov. Od roku 2013 je však tento pokles miernejší a predstavuje 3 percentuálne body.

•    Slovenské školy poskytujú žiakom bezpečné prostredie na učenie, na dennej či týždennej báze sa na školách vyskytuje len minimálne množstvo rôznych foriem nebezpečného správania žiakov. V najväčšej miere sa vyskytuje zastrašovanie alebo slovné šikanovanie iných žiakov (či iné formy verbálneho ohrozovania), a to tak na Slovensku, ako aj v krajinách OECD. Podiel takýchto škôl je však na Slovensku významne nižší, ako je priemer krajín OECD (SR 9 %; OECD 14,3 %). Slovenská republika však zaznamenala na školách v porovnaní s rokom 2013 ako jedna z troch krajín OECD významný nárast výskytu zastrašovania a slovného šikanovania zo strany iných žiakov (o 6,6 percentuálneho bodu; v roku 2013 – 2,4 %, v roku 2018 – 9 %).

•    Výsledky zapojených krajín ukazujú, že vzťahy medzi učiteľmi a ich žiakmi v školách sú mimoriadne pozitívne. Z krajín OECD sa v priemere 96 % učiteľov (na Slovensku viac než  94 % učiteľov) zhoduje na tom, že vzájomné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi sú zvyčajne dobré. Slovensko patrí medzi krajiny, kde sme zaznamenali v tejto dimenzii školskej klímy významný nárast pozitívneho hodnotenia vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi od roku 2008 (o viac ako 5 percentuálnych bodov).

•    V rámci krajín OECD učitelia zapojení do štúdie TALIS uvádzali, že počas posledného úplného kalendárneho týždňa im úlohy, vyplývajúce z ich zamestnania v škole, zaberali spolu 38,8 hodiny (60 min). Z toho viac ako polovicu svojho pracovného času venujú vyučovaniu, čo predstavuje 20,6 hodiny. Slovenskí učitelia uviedli, že úlohy vyplývajúce z ich zamestnania v škole im v priebehu kalendárneho týždňa zaberajú spolu 36,4 hodiny, z toho sa vyučovaniu venujú 20,1 hodiny. Ďalšie dve časovo najnáročnejšie aktivity sú individuálne plánovanie alebo príprava hodín, či už v škole alebo mimo nej (OECD 6,5 hodín týždenne; SR 6,9 hodín týždenne) a známkovanie/opravovanie žiackych prác (OECD 4,2 hodín týždenne; SR 3,5 hodín týždenne).

•    V rámci krajín OECD učitelia uvádzajú, že v priemere 78,1 % času stráveného v triede venujú skutočnému vyučovaniu a vzdelávaniu (SR 80 %), pričom zostávajúci čas v triede trávia udržiavaním poriadku v triede (OECD 13,4 %; SR 12,1 %) a administratívnou prácou (OECD 8 %; SR 7,1 %). Na Slovensku sa od roku 2008 znížil čas (o takmer 3 percentuálne body), ktorý učitelia počas bežnej vyučovacej hodiny venujú skutočnému vyučovaniu a vzdelávaniu.

Aké aktivity a metódy sú využívané na vyučovaní a aké sú podmienky na vyučovanie v triedach?

•    Pre riaditeľov škôl na Slovensku je najvážnejším problémom limitujúcim kvalitné vyučovanie nedostatok alebo nevhodnosť učebného materiálu (napr. učebníc), čo uviedlo 44,6 % riaditeľov. Oproti roku 2013 sa tento problém javí ako menej vážny, v roku 2018 sme zaznamenali pokles o 17 percentuálnych bodov. V roku 2018 považovalo nedostatok/nevhodnosť učebných materiálov za veľmi vážny problém  9,3 % riaditeľov, v roku 2013 to bolo až 26,2 % riaditeľov. V porovnaní s rokom 2013 sme však zaznamenali nárast percentuálneho podielu riaditeľov, ktorí uviedli, že kvalitnú výučbuna ich škole veľmi obmedzuje nedostatok učiteľov s odbornou spôsobilosťou vo výučbe žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (nárast o 6,6 percentuálnych bodov).

•    Štúdia TALIS skúma, aké vyučovacie aktivity, metódy a stratégie učitelia využívajú na vyučovacích hodinách. Približne 85 % slovenských učiteľov, čo je významne viac ako v priemere krajín OECD, využíva vyučovacie stratégie ako – vysvetlím žiakom, čo očakávam, že sa naučia; vysvetľujem súvislosti medzi starým a novým učivom; na začiatku vyučovacej hodiny stanovím ciele; zhrniem učivo z poslednej doby. Významne menej našich učiteľov v porovnaní s priemerom krajín OECD necháva žiakov pracovať v malých skupinách, aby spoločne našli riešenie problému alebo úlohy (40,2 %); ukazuje žiakom úlohy, ktoré nemajú zjavné riešenie (29,9 %); necháva žiakov používať IKT pri projektoch alebo pri práci v triede (47,3 %); zadáva žiakom projekty, ktoré si vyžadujú najmenej týždeň na dokončenie (15,8 %).

•    Štúdia TALIS posudzovala aj záujem o zavádzanie inovácií vo vyučovaní v školách. Významne viac slovenských učiteľov a riaditeľov škôl vyjadrilo súhlas alebo rozhodný súhlas s položkami v dotazníku súvisiacimi s ochotou a snahou zavádzať inovácie na vyučovaní v porovnaní s priemerom krajín OECD.

Aké je ďalšie vzdelávanie učiteľov, začínajúcich učiteľov a aká je ich spokojnosť s výberom profesie?

•    V priemere krajín OECD, a tiež na Slovensku, učitelia uviedli, že najdôležitejšou motiváciou pri rozhodovaní stať sa učiteľom bolo, že povolanie učiteľa im umožnilo ovplyvniť vývin detí a mládeže 92,3 % (SR 93,2 %) a povolanie učiteľa im umožnilo prispievať spoločnosti niečím hodnotným 88,2 % (SR 92,3 %).

•    Podľa výsledkov štúdie TALIS 2018 na Slovensku pracuje 15,8 % začínajúcich učiteľov. Významne viac ich pracuje v školách umiestnených v mestách (o 7,2 percentuálneho bodu) ako na vidieku. Významne viac ich vyučuje v súkromne riadených školách (o 5,5 percentuálneho bodu) v porovnaní so štátom riadenými školami. Začínajúci učitelia v rámci krajín OECD a aj SR sú vo všeobecnosti spokojnejší so svojím výberom povolania a s učiteľskou profesiou ako skúsenejší učitelia.

•    V SR viac ako 3/4 riaditeľov uviedlo, že v ich škole poskytujú prístup k formálnym zaškoľovacím programom, ako aj k neformálnym zaškoľovacím aktivitám pre nových učiteľov. Len 3,7 % riaditeľov uviedlo, že noví učitelia k týmto aktivitám nemajú prístup. Avšak 72,6 % začínajúcich učiteľov SR (OECD 65,5 %) uviedlo, že sa počas svojho prvého zamestnania nezúčastnili na žiadnych formálnych ani neformálnych zaškoľovacích aktivitách. Je to výrazne viac oproti skúsenejším učiteľom, z ktorých 58,5 % uviedlo, že sa nezúčastnilo v prvom zamestnaní na žiadnych zaškoľovacích aktivitách.

•    V krajinách OECD má najviac učiteľov vysokú mieru potreby ďalšieho vzdelávania v oblasti vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (22,2 %), IKT zručností vo vyučovaní (17,7 %) a vyučovania v multikultúrnom alebo multilingválnom prostredí (15 %). Slovenskí učitelia deklarujú vysokú mieru potreby ďalšieho vzdelávania v oblasti vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (26,5 %), správania žiakov a vedenia triedy (19,1 %), IKT zručností vo vyučovaní (16,6 %) a vyučovania medzipredmetových zručností (16,3 %).

•    V priemere krajín OECD a aj v SR sa viac ako 90 % učiteľov zúčastnilo aspoň na jednom  type ďalšieho vzdelávania za posledných 12 mesiacov, u riaditeľov je percentuálny podiel ešte vyšší a dosahuje približne 99 %. V priebehu posledného roka učitelia v Slovenskej republike absolvovali priemerne 3,4 aktivít  (OECD 4 aktivity) ďalšieho vzdelávania a riaditelia 5,5 aktivít (OECD 6 aktivít).

•    Najviac slovenských učiteľov (takmer 43 %) súhlasilo, že v ich ďalšom vzdelávaní im bránia najmä skutočnosti, že ďalšie vzdelávanie je príliš drahé a neexistujú žiadne stimuly na účasť v ďalšom vzdelávaní. Viac ako 40 % našich riaditeľovsúhlasí s tvrdením, že prekážkou v ich ďalšom vzdelávaní je to, že neexistuje žiadna vhodná ponuka ďalšieho vzdelávania (47,2 %) a 41,3 % z nich súhlasí, že neexistujú žiadne stimuly na účasť v ďalšom vzdelávaní.

•    Len 4,5 % našich učiteľov si myslí, že práca učiteľa je spoločnosťou ocenená (v roku 2013 si to mysleli 4 % učiteľov). V krajinách OECD si to myslí v priemere 25,8 % učiteľov. V tomto ukazovateli sme sa, podobne ako aj v roku 2013, ocitli na poslednom mieste zo všetkých krajín OECD.

Čo je štúdia TALIS?

Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní (TALIS – Teaching and Learning International Study) je najväčšou medzinárodnou štúdiou, ktorá sa zameriava na učiteľov a riaditeľov škôl. TALIS sa prvýkrát uskutočnil v roku 2008 a ponúkol učiteľom a riaditeľom škôl na celom svete možnosť „prehovoriť“ o svojich skúsenostiach v školstve.

Štúdia sa zameriava hlavne na tie oblasti, ktoré môžu efektívne ovplyvniť vzdelávanie. Učitelia tak poskytli vlastný pohľad a informácie o zaškoľovacích programoch a možnostiach ďalšieho vzdelávania, o spätnej väzbe, ktorú dostávajú, o školskom prostredí v triede a o klíme školy, o ich vlastnej spokojnosti s prácou a pocitoch z ich vlastných profesionálnych schopností.

Cieľom štúdie TALIS je doplniť kľúčové medzinárodné a národné údaje o učiteľoch, učení a vplyve, ktorý môžu mať učitelia na vzdelávanie žiakov. TALIS dal príležitosť učiteľom a riaditeľom, aby prispeli k analýze vzdelávacieho systému a k rozvoju vzdelávacej politiky.

Špecifickým cieľom TALIS je poskytnúť zúčastneným krajinám pohľad z medzinárodnej perspektívy, ktorý dopĺňa informácie o učiteľskom povolaní a podmienkach vzdelávania so zvýšeným dôrazom na to, ako tieto podmienky ovplyvňujú pedagogický aspekt práce učiteľov, ako aj vzdelávacie prostredie v škole. Analýza dát zúčastnených krajín umožní jednotlivým krajinám spoznať iné krajiny s podobnými problémami a poučiť sa z iných prístupov k politike vzdelávania. Viac informácií o výsledkoch TALIS 2018 nájdete na stránke NÚCEM.


ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

Scenáre vývoja pandémie práve analyzuje Ústredný krízový štáb

V priestoroch Úradu vlády (ÚV) SR v Bratislave zasadá od utorka 15.00 h ústredný krízový štáb. Zaoberať sa bude aktuálnou situáciou pandémie...

NR SR: Susko spochybňuje zrýchlený režim pri zvyšovaní pokút za porušenie izolácie

Poslanec Smeru-SD Boris Susko namieta skrátené legislatívne konanie k novele zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore...

VIDEO Gröhling: Neodstupujem. Nebudem tvrdiť, že práca je hviezdna, ale je napísaná podľa vtedajších pravidiel

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) neodstupuje zo svojho postu a v súčasnosti by svoju záverečnú prácu napísal inak....

Klub 500: Ďalšie obmedzenia štátu by boli pre podniky likvidačné

Prípadné ďalšie obmedzenia zo strany štátu súvisiace so šírením nového koronavírusu môžu byť pre viaceré slovenské podniky doslova likvidačné. Vláda preto pri...

Cigániková: V dnešnom hlasovaní nepodporím žiadny zákon o interrupciách. Aj bez Záborskej máme na Slovensku najmenší počet interrupcií

Hlasovať za niektorý z návrhov k interrupciám, ktoré sú dnes v parlamente? Ani náhodou, má jasno poslankyňa Janka Cigániková (SaS), ktorá je jednou z tých,...

Kičura zostáva vo väzbe, rozhodol Najvyšší súd SR

Bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Kajetán Kičura zostáva vo väzbe. Najvyšší súd (NS) v utorok zamietol jeho sťažnosť ako nedôvodnú....

Gröhling pri diplomovej práci morálne nepochybil, tvrdí Paneurópska vysoká škola

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) nevidí po posúdení diplomovej práce ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) v kontexte času jej vzniku...
Slovensko
Pozitívne vzorky 1,908 +6 Dnes Úmrtí 28 Uzdravení 1,493 Infikovaných 387 Last updated: 14. júla 2020 - 15:52 (+02:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky