Vzhľadom na odstavenie ubytovacieho objektu z prevádzky a ďalší úbytok kapacít pre umiestnenie odsúdených žien bolo potrebné naplánovať jeho obnovu. V roku 2017 bola vypracovaná projektová dokumentácia a v júni 2018 začala spoločnosť ADIFEX a. s. Bratislava ako zhotoviteľ diela s rozsiahlou rekonštrukciou drevostavby ubytovacieho objektu „OKÁL“. Vybudovaná bola dvojpodlažná budova s podkrovím, čím sa ubytovacia kapacita v ústave Nitra-Chrenová zvýšila o 143 miest. Celková ubytovacia kapacita je po rekonštrukcii v ústave 354 väznených osôb. Okrem ubytovacích priestorov boli výstavbou získané aj nové priestory pre kultúrno-osvetové činnosti, vzdelávanie a duchovnú činnosť, viacúčelové miestnosti s kuchynskými kútmi, knižnica, učebne a priestory pre zamestnávanie odsúdených. Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Milan Ivan k rekonštrukcii ubytovacieho objektu uviedol: „Získali sme nové priestory, ktoré majú zvýšený štandard pre výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien. Zároveň rekonštrukciou boli vytvorené podmienky na premiestnenie časti odsúdených žien, umiestnených v iných ústavoch. Prioritne budú premiestnené odsúdené ženy, ktoré majú trvalé bydlisko v Nitrianskom regióne alebo jeho blízkosti, najmä z dôvodu udržiavania sociálneho kontaktu s rodinou a blízkymi príbuznými. Zvýši sa komfort pre výkon služby príslušníkov zaradených v ústave a súčasne sa rozšíri využívanie  nových priestorov pre celý ústav.“
 
Modernizáciou a rekonštrukciou tejto budovy získal zbor nielen nové kapacity na umiestnenie odsúdených žien, ale súčasne sa znížila aj energetická náročnosť budovy a inštaláciou novej signálno-bezpečnostnej techniky sa zvýšila aj bezpečnosť. Objekt bol skolaudovaný začiatkom októbra roku 2019  a za prítomnosti pozvaných hostí ho do slávnostného užívania odovzdali generálny riaditeľ zboru gen. Milan Ivan a minister spravodlivosti Gábor Gál, ktorý rekonštrukciu zhodnotil slovami: „Verím, že touto rekonštrukciou ubytovacieho objektu Okál v Nitre-Chrenovej sa modernizácia väzenstva neskončí, ale bude aj v budúcich rokoch takto úspešne pokračovať. Som rád, že sa nám spoločne podarilo za môjho pôsobenia v pozícii ministra spravodlivosti načrtnúť reálne kontúry aj úplne nového ústavu na výkon trestu odňatia slobody, a to v Rimavskej Sobote-Sabovej a som presvedčený, že skutočne približne o dva – dva a pol roka bude takto slávnostne uvedený do prevádzky“.
 
Investorom stavby bolo Generálne riaditeľstvo zboru, pričom na základe verejného obstarávania a uzavretej zmluvy o dielo, bola stanovená výška nákladov na realizáciu stavby vyše troch miliónov eur. Skutočne vynaložené náklady predstavovali niečo vyše 2,9 miliónov  eur a oproti predpokladaným nákladom sa takto podarilo ušetriť viac ako 140 tisíc eur.

Zdroj: ministerstvo spravodlivosti