Ministerstvo školstva: Pokračuje podpora akademickej komunity pri prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe

0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SK (Autor: minedu.sk)

V rámci operačného programu Výskum a vývoj (2007 – 2013) implementovalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) šesť národných projektov určených na podporu slovenskej vedecko-výskumnej komunity. V aktuálnom programovom období sa pritom v rámci operačného programu Výskum a inovácie počíta s pokračovaním až piatich z nich. Kým k spusteniu posledných dvoch národných projektov dochádza práve v týchto dňoch, ďalšie tri projekty sú už v realizácii zhruba od polovice roka 2017. A ako Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR dopĺňa: „Išlo v podstate o prvé, a donedávna jediné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré mali univerzity a Slovenská akadémia vied nepriamo k dispozícii.“

Začiatkom decembra bola medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a CVTI SR podpísaná Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na národný projekt Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II, ktorý je pokračovaním projektu NITT SK z predchádzajúceho programového obdobia. Ten bol zameraný na vytvorenie systému podpory transferu technológií na celonárodnej úrovni. „V rámci ex post hodnotenia OP Výskum a vývoj zo strany Európskej komisie bol projekt NITT SK hodnotiteľmi označený za príklad najlepšej praxe implementácie národných projektov,“ uvádza Turňa.

Nový projekt má zabezpečiť efektívne fungovanie a ďalší rozvoj lokálnych centier transferu technológií. Tie boli pri jednotlivých výskumno-vývojových inštitúciách vybudované aj vďaka národnému projektu CVTI SR. Dôraz bude kladený na rozširovanie pôsobnosti a poskytovanie efektívnej podpory akademickým inštitúciám zo strany vytvoreného Národného centra transferu technológií (www.nptt.sk).  V neposlednom rade projekt zabezpečí finančné krytie niektorých významných výdavkov súvisiacich s ochranou duševného vlastníctva a jeho komercializáciou.

„Hovoríme napríklad o výdavkoch za expertné podporné služby skúsených patentových zástupcov, ktoré sú v procesoch zabezpečovania efektívnej ochrany duševného vlastníctva nevyhnutné. Rovnako sú financie určené na služby súvisiace s ohodnocovaním jeho trhového potenciálu a samotnou komercializáciou tohto nehmotného majetku,“ spresňuje Turňa. Projekty na podporu transferu technológií tak prinášajú do oblasti, ktorá bola v krajinách strednej a východnej Európy dlhodobo zanedbávaná nielen osvetu, ale i reálnu podporu.

Ďalším národným projektom realizovaným Centrom vedecko-technických informácií SR, ktorého podpis sa očakáva v najbližšom období, je projekt zameraný na popularizáciu vedy a techniky. V rámci jeho implementácie okrem iných popularizačných aktivít pribudnú k bratislavskému Zážitkovému centru vedy AURELIUM (www.aurelium.sk) ďalšie tri, tentokrát v regiónoch. Hlavným zámerom projektu je vyvolať predovšetkým u mladej generácie záujem o vedu. Veď práve z radov dnešnej mládeže vzídu jej budúci tvorcovia.

CVTI SR sa popri realizácii národných projektov financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ aktívne zapája aj do rôznych európskych programov. Tie sú spravidla implementované prostredníctvom medzinárodných konzorcií. Aktuálne participuje CVTI SR napríklad na projektoch rámcového programu EK pre výskum a inovácie Horizont 2020 či programov Európskej teritoriálnej spolupráce Interreg.

- Reklama -