Keďže je v roku 2020 na podporu práce s mládežou k dispozícii o 1 400 000 eur viac ako v predchádzajúcom roku, okrem tradičnej každoročnej podpory systematickej práce s mládežou, krajských rád mládeže, informačných centier mládeže, dobrovoľníckych centier  a strešných organizácií v oblasti práce s mládežou a dobrovoľníctva vyhlásilo tento rok ministerstvo aj výzvy zamerané na podporu nových aktivít výrazne prispievajúcich k zmysluplnému tráveniu voľného času detí a mládeže.

Spomedzi oprávnených aktivít v rámci programu PRIORITY možno spomenúť podporu pohybových a športových aktivít zameraných na prevenciu a podporu fyzického a duševného zdravia mladých ľudí.

V rámci programu PRIORITY bola zároveň po prvýkrát vyhlásená samostatná výzva určená pre centrá voľného času. Oprávnenými sú v nej aktivity, ktoré prispievajú k podpore zmysluplného trávenia voľného času mládeže vrátane rozvoja ich prierezových zručností a aktivity pôsobiace preventívne proti radikalizácii mládeže.

Okrem prevencie chce ministerstvo v tomto roku podporiť aj intervenčné projekty v rámci práce s mládežou, preto v rámci programu SLUŽBY pre mladých sú v roku 2020 opravenými aj aktivity na podporu liniek pomoci  mladým ľuďom v ťažkostiach a krízových situáciách zamerané na psychologickú a sociálnu pomoc.

Ministerstvo si uvedomuje aj dôležitosť práce s mládežou na lokálnej úrovni, preto v rámci programu KOMUNITA podporí tvorbu strategických dokumentov na miestnej úrovni pre oblasť mládeže vrátane podpory pracovnej pozície koordinátora práce s mládežou, ako aj  implementáciu týchto strategických dokumentov.

Bližšie informácie, ako aj samotné výzvy, je možné nájsť na stránke MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/8588-sk/aktualne-vyzvy/ a https://www.iuventa.sk/sk/granty/Vyzvy-a-formulare.alej. Žiadosti je možné podávať do 17. februára alebo 28. februára podľa typu výzvy.