Ministerstvo hospodárstva: Spotrebiteľské spory je možné efektívne riešiť aj mimosúdnou cestou

0
Budova Ministerstva hospodárstva SR (Autor: SITA)

Spotrebiteľ sa môže na subjekty, ktoré ponúkajú alternatívne riešenie sporov, obrátiť v rôznych sporoch, či už ide o nákup služieb, tovaru, ale aj v prípade sporov vzniknutých z reklamácie, v rámci finančných služieb či zmlúv o dodávke a odbere tepla, plynu, elektriny. Alternatívne riešenie sporov ponúka v súčasnosti osem subjektov – Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská banková asociácia, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Slovenská asociácia poisťovní, OMBUDSPOT združenie na ochranu práv spotrebiteľov a Združenie sociálno-právne poradenstvo pre každého. Úlohou subjektov ARS je predovšetkým nestranné vyriešenie spotrebiteľských sporov. 

Výhodou tohto riešenia sporov je, že predávajúci je povinný podľa zákona poskytnúť subjektu ARS súčinnosť pri snahe o urovnanie sporu so spotrebiteľom. Spotrebiteľský spor riešený prostredníctvom ARS by sa mal podľa zákona skončiť do 90 dní. Zo štatistiky však vyplýva, že je to podstatne kratšie priemer je 54 dní. V roku 2018 bolo z 269 riešených sporov ukončených v prospech spotrebiteľa polovica, a teda nárok každého druhého spotrebiteľa bol uspokojený. Dohoda, ktorá vznikne medzi spotrebiteľom a predávajúcim prostredníctvom ARS, je pre oba subjekty právne záväzná a jej dodržanie je súdne vymáhateľné. Subjekty ARS zaznamenali od roku 2016, keď tento inštitút vznikol, viac ako 1 500 návrhov, z ktorých bolo opodstatnených takmer 1 100 a úspešnosť ukončenia sporu v prospech spotrebiteľa každým rokom rastie.     

Spotrebiteľ, ktorý sa rozhodne svoj spor riešiť prostredníctvom ARS, musí najskôr predávajúceho požiadať o nápravu protiprávneho stavu, do ktorého sa ako spotrebiteľ jeho konaním dostal. V prípade, že predávajúci do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti o nápravu neodpovie alebo odpovie zamietavo, môže spotrebiteľ podať návrh na začatie ARS. Je dôležité, aby spotrebiteľ dodržal všetky zákonom požadované predpoklady na podanie návrhu, v opačnom prípade bude návrh odmietnutý. Podanie návrhu na začatie ARS je veľmi jednoduché a je možné ho podať elektronicky (a to aj bez zaručeného elektronického podpisu), poštou alebo priamo v mieste sídla subjektu ARS. 

Rezort hospodárstva sa rozhodol spropagovať túto možnosť riešenia sporov v kampani s názvom Nesťažuj sa, rieš!. V mestskej hromadnej doprave v štyroch krajských mestách Bratislava, Trnava, Nitra a Žilina sú umiestnené informačné letáky. Na plagáte nájde spotrebiteľ ďalej umiestený QR kód, ktorý ho po nasnímaní prostredníctvom aplikácie na skenovanie QR kódov odkáže na webové sídlo ministerstva na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/nestazuj-sa, kde sú uverejnené podrobnejšie informácie. 

Odbor komunikácie MH SR

- Reklama -