Jeho príprava vyplynula z potrieb praxe, keď nová legislatíva, predovšetkým zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch nastolil nové otázky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a sociálneho dialógu. Konkrétne ide o ochranu pred sociálno-patologickýcmi javmi (mobbing, bosssing, šikanovanie) a lepšiu úpravu pracovnoprávnych vzťahov na pracovisku bez toho, aby sa učitelia museli obracať na súdy.

Podpísaný pracovný poriadok sa stane východiskom pre všetky školy a školské zariadenia, ktoré si podľa neho vypracujú vlastné pracovné poriadky s ohľadom na svoje podmienky a potreby.

Jeho významnou súčasťou je aj dodatok, podľa ktorého školy budú riešiť prácu nadčas svojich zamestnancov vykonávanú počas aktivít mimo školy, či už pôjde o lyžiarske a plavecké kurzy, školské výlety alebo účelové cvičenia.