Slovenský agrosektor a ochrana spotrebiteľa sa počas vedenia agrorezortu Slovenskou národnou stranou (SNS) posunuli významne vpred. Zastavenie poklesu a stabilizácia podielu slovenských potravín na pultoch, iniciovanie a vyriešenie dvojakej kvality potravín alebo spustenie a nastavenie pozemkových úprav sú fakty, ktoré to jasne dokazujú. Podpredsedníčka strany Gabriela Matečná dnes predstavila opatrenia SNS pre agropotravinársky sektor a ochranu spotrebiteľa do nasledujúceho vládneho obdobia.

„Slovenská národná strana nesľubuje, my zmeny robíme. Občanom Slovenska ponúkame kvalitnú, odbornú a jasne naštartovanú cestu k potravinovej sebestačnosti Slovenska. V rokoch 2020 až 2024 budeme tak ako doteraz nekompromisne ochraňovať slovenského spotrebiteľa a presadzovať kvalitné, bezpečné, slovenské a dostupné potraviny po celej krajine,“ povedala Gabriela Matečná, podpredsedníčka SNS a  vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V oblasti ochrany pôdy chce SNS zastaviť zaberanie poľnohospodárskej pôdy pre priemyselné parky a uprednostniť využívanie starých priemyselných areálov. Chce sa zamerať na obnovu pôdnej úrodnosti a zvyšovanie podielu organickej zložky. Podporiť chce aj obnovu remíz, vetrolamov, vodozádržných opatrení ako aj pásov včelomilných rastlín. Zabrániť chce nadmernej koncentrácii vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Intenzívne chce pokračovať v realizácii pozemkových úprav, ktoré SNS naštartovala v tomto volebnom období.

V boji za ochranu a práva  slovenského spotrebiteľa chce zabezpečiť dostupnosť potravín pre každú obec formou podpory obchodov alebo donášok. Strana chce presadiť aj povinnosť škôl a sociálnych zariadení, aby nakupovali museli nakupovať minimálne 50 % slovenských potravín. Chce tiež znížiť DPH na všetky potraviny. Cieľom SNS je, aby bol do roku 2030 pomer slovenských potravín na pultoch na úrovni 70 %.

„SNS chce presadiť zelené, moderné a digitálne poľnohospodárstva. Zakážeme pestovanie GMO plodín na celom území Slovenska. Stanovíme maximálne výmery poľnohospodárskych honov, aby na Slovensku neboli len veľké lány repky, kukurice, obilia a slnečnice. A budeme pokračovať v dôslednej ochrane Slovenska pred zavlečením cudzokrajných chorôb rastlín a zvierat podporou a rozvojom štátnych laboratórií,“ vysvetlila zámery najstaršej politickej strany na Slovensku Gabriela Matečná. Strana chce zaviesť aj sezónne zamestnávanie bez odvodov pre poľnohospodárov kvôli zberom úrod. Zvýšiť chce aj platby na prvé hektáre (tzv. redistributívnej platby) pre malých a mladých poľnohospodárov. Špeciálne sa chce zamerať na podporu chovateľov oviec a presadenie podpôr viazaných na chov hospodárskych zvierat. Hydinárov chce podporiť pri prechode z klietkových chovov na podstieľkové a voľné výbehy. Zároveň chce vybudovať štátnu kafilériu, aby sa vyriešil monopolný a bezpečnostný problém s  jedinou kafilériou na Slovensku. Včelárov plánuje podporiť navýšením sadzieb na včelstvo a mimoriadnymi podporami na boj proti klieštikovi.

V oblasti potravinárstva chce SNS zaviesť „Zelenú naftu pre potravinárov“, ktorá podporí vznik spracovateľských kapacít na výrobu potravín priamo na Slovensku. Pre potravinárov, ktorí musia produkovať potraviny aj v noci a cez víkendy, chce zaviesť špeciálne podpory. Strana chce podporiť aj výrobu 100% biologicky degradovateľných obalových materiálov zo surovín vyprodukovaných v SR, ktoré budú využiteľné v našom potravinárstve. A vytvoriť chce aj podporný systém pre start-up mladých potravinárov.

Dôležitou súčasťou agropotravinárskeho programu SNS je aj odbyrokratizovanie. Strana chce plne digitalizovať Poľnohospodársku platobnú agentúru, zaviesť automatizovaný monitoring poľnohospodárskych plôch na boj proti subvenčným podvodom, vytvoriť digitálny register evidencie právnych vzťahov k pôde a vytvoriť rizikový fond na ochranu poľnohospodárov pred škodami spôsobenými extrémnymi výkyvmi počasia a neočakávanými zmenami trhu.