Postup a organizáciu zvolania zhromaždenia organizácií národnostných menšín, postupy pri organizácii volieb kandidátov na členov odborných rád a podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií národnostných menšín na voľbu a menovanie kandidátov za členov odborných rád podrobnejšie upravuje vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 163/2017 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.