Ministerstvo hospodárstva: Využívanie pokročilých biopalív v motorových vozidlách sa urýchli

0
Budova Ministerstva hospodárstva SR (Autor: SITA)

Novela zákona najmä transponuje podmienky európskych smerníc. Zároveň spresňuje niektoré doterajšie ustanovenia slovenského zákona o podpore OZE a KVET na základe požiadaviek aplikačnej praxe.

Cieľ európskej smernice je urýchliť využívanie biopalív tzv. druhej generácie, teda takých, ktoré využívajú suroviny z biomasy, ktorá nemá vysokú ekonomickú hodnotu pri inom použití, ako biopalivo. Tieto pokročilé biopalivá zaručujú vysoké úspory emisií skleníkových plynov s malým rizikom spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní pôdy a nesúťažia priamo o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy s potravinami a krmivom. Eurosmernica má tiež za cieľ ustanoviť metodiku výpočtu úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pohonných látok a požiadavky na predkladanie ročných správ o týchto dosahovaných úsporách.

Podľa novely je právnická alebo fyzická osoba povinná uvádzať na trh naftu a benzín s obsahom biopalív minimálne v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových palív uvedených na trh, ktorá je 5,8 % pre rok 2017 a 2018, 6,9 % pre rok 2019, 7,6 % pre rok 2020, 8 % pre rok 2021 a 8,2 % pre roky 2022 až 2030.

TASR, Odbor komunikácie MH SR

- Reklama -