V zmysle Programového vyhlásenia na roky 2016-2020 vláda v oblasti menšinovej politiky sa okrem iného zaviazala, že na základe analýzy vytvorí podmienky pre zosúladenie praxe používania menšinových jazykov s platnou legislatívou. Splnomocnenec tento krok hodnotil veľmi pozitívne, nakoľko je možné nastaviť nový pohľad a naštartovať sériu systémových riešení v tejto oblasti.

Úrad vlády SR v spolupráci s úradom splnomocnenca pre národnostné menšiny koncom minulého roka uskutočnil rozsiahly dotazníkový prieskum na úrovni orgánov verejnej správy s cieľom  poskytnúť komplexný, detailný obraz o aktuálnom stave používania menšinových jazykov. Získané informácie boli zahrnuté do rozsiahlej správy, ktorá okrem komplexných údajov identifikovala aj konkrétne nedostatky v aplikačnej praxi. Vláda svojim rozhodnutím v januári uložila vedúcemu Úradu vlády SR a splnomocnencovi vlády pre národnostné menšiny konkrétne úlohy na ich odstránenie.  

Na základe získaných informácií od samospráv a miestnej štátnej správy sa zosumarizovali konkrétne nedostatky v aplikačnej praxi na všetkých úrovniach a uskutočnili sa dvojstranné rokovania na Ministerstve vnútra SR, na Ministerstve dopravy SR, na Ministerstve zdravotníctva SR, na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na Finančnom riaditeľstve SR, na Ústredí práce sociálnych vecí  a rodiny, na Úrade pre normalizáciu a skúšobníctva SR, na Prezídiu policajného zboru SR s cieľom ich odstránenia. Predmetné rokovania podľa Bukovszkého boli ukončené minulý týždeň. “Odovzdal som zoznamy zistených nedostakov v aplikačnej praxi zákona o používaní menšinových jazykov na jednotlivých orgánoch príslušného ministerstva resp. ďalších úradoch a dohodli sme sa o spoločnom postupe na ich odstránení a možnosti poskytnutia metodickej a odbornej pomoci”, uviedol.

Splnomocnenec koncom minulého týždňa listom oslovil 578 obcí a miest, kde boli zistené nedostatky pri aplikácii zákona. “Príslušné obce a mestá som písomne informoval o konkrétnych zistených nedostatkoch, a požiadal som ich o nápravu, respektíve odstránenie a informáciu o postupe pri odstránení týchto nedostatkov vrátane časového harmonogramu tohto procesu”.

László Bukovszky zdôraznil, že ak je našim cieľom, aby sa menšinové jazyky zachovali a dostali stabilné miesto v našej demokratickej spoločnosti, pri uplatňovaní existujúcich práv cez systémové stimuly nás čaká veľa spoločných úloh.