Národná rada: V rámci medziparlamentnej konferencie sa uskutočnili dva hlavné panely a tri pracovné stretnutia

0
Bratislavský hrad (Autor: repro youtube, mg)

Medziparlamentná konferencia vytvára priestor pre vzájomnú výmenu informácií v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky s cieľom zabezpečiť plnú informovanosť národných parlamentov a Európskeho parlamentu pri vykonávaní ich úloh súvisiacich s touto agendou. Konferencia môže tiež na základe konsenzu prijímať nezáväzné závery o záležitostiach SZBP a SBOP, ktoré sú obsiahnuté v programe konferencie.

Medziparlamentná konferencia sa schádza raz za šesť mesiacov v štáte aktuálne predsedajúcom Rade EÚ alebo v Európskom parlamente v Bruseli. Vedie ju parlament predsedníckeho štátu v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Funkciu sekretariátu konferencie zabezpečuje predsednícky parlament v koordinácii s Európskym parlamentom a s parlamentmi predchádzajúceho a nasledujúceho predsedníckeho štátu (tzv. Trojka).

V rámci medziparlamentnej konferencie o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike sa uskutočnili dva hlavné panely a tri súbežne prebiehajúce pracovné stretnutia.

Témy hlavných panelov

1. Európska únia ako globálny hráč: Hľadanie efektívneho modelu multilaterálnej diplomacie – poukazuje na potrebu rozvíjať spoluprácu s ostatnými globálnymi a regionálnymi mocnosťami v záležitostiach globálnych hrozieb a výziev. Téma venuje pozornosť Globálnej stratégii EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorá bola predstavená podpredsedníčkou Európskej komisie a Vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pani Federicou Mogherini, dňa 28. júna 2016.

2. Západný Balkán a EÚ: Spolupráca a integrácia – možnosti regionálnej spolupráce, ktorá prinesie praktické dôsledky pre zlepšovanie životného štandardu občanov krajín Západného Balkánu.

Témy pracovných stretnutí

Východné susedstvo EÚ: priority, perspektívy a výzvy – dôležitosť udržania dialógu s Ruskom, spolupráca pri riešení globálnych kríz, implementácia Minských dohôd, situácia na Ukrajine, ale aj v Bielorusku.

Trvalo udržateľný rozvoj a migrácia: Smerom ku komplexnému prístupu – dôležitosť rozvojovej politiky zameriavať sa na vytváranie ekonomických príležitostí, podporovanie dobrého spravovania vecí verejných, prechádzanie konfliktom, ako aj podporovanie mierumilovných a inkluzívnych spoločenstiev.

Smerom k Európskej obrannej únii: Biela kniha ako prvý krok – obranná spolupráca medzi svojimi členskými štátmi a so svojimi najbližšími spojencami. Prijatie Bielej knihy v rámci národného bezpečnostného a obranného plánovania.

- Reklama -