Gröhling (SaS): Školstvo 2016: Staré sľuby v novom šate

0
Branislav Gröhling (SaS) (Autor: archív B.G.)

1. Zohľadnenie medzinárodných výsledkov

V  hodnoteniach výsledkov študentov sa Slovensko umiestňuje pod priemerom ostatných krajín. Vláda preto sľúbila pracovať na lepších výsledkoch testov PISA už v roku 2012. V tejto oblasti nebolo vidno veľkú aktivitu ani opatrenia a táto priorita sa opäť opakuje v tohtoročnom vyhlásení.

2016: „Podľa analýz OECD Slovensko na tento trend zatiaľ nezareagovalo a v mnohých ukazovateľoch sa prepadávame na koniec európskeho rebríčka. Medzi kľúčové oblasti, kde slovenské školstvo potrebuje pridať, patria výsledky v čitateľskej a matematickej gramotnosti, atraktivita učiteľského povolania a schopnosť vzdelávať deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.“  (čitateľská a matematická gramotnosť sa meria v testoch PISA)

2012: „Bude podporovať zvyšovanie kompetencií detí, žiakov a študentov s väzbou na vytváranie konkurencieschopnosti európskeho štandardu hodnotení, napr. PISA“

2. Rast platov učiteľov

Väčšie platy boli sľúbené aj naposledy. Došlo k zvyšovaniu okolo 5 %. Ale keďže rovnakým tempom rástla aj priemerná mzda, reálna hodnota platu učiteľa sa príliš nezmenila. Tentokrát sa sľubuje rast 6 %, čo nie je mimoriadna zmena. Pravicové koaličné strany navyše takto nesplnia sľub, ktorý dali pri podpísaní memoranda iniciatívy A dosť, ktorá žiadala zvýšenie platov učiteľov na 80 percent platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí do roku 2020.

2016: „..vytvorí predpoklady na zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom jeho finančného ocenenia, vhodného pracovného prostredia a podpory zvyšovania kvality jeho práce“

2012: „V školstve považuje vláda za rozhodujúce zabezpečenie výraznejšej úlohy a postavenia učiteľov všetkých stupňov škôl v spoločnosti… Preto bude systémovo riešiť zlepšenie odmeňovania pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov podľa ich kvality a v závislosti od možností štátneho rozpočtu.“

3. Zvyšovanie investícií do školstva

Ide o opakovaný sľub, ale tentokrát je pozitívom, že prišiel s konkrétnym číslom. Za celé svoje pôsobenie chce vláda zvýšiť financie do školstva o 2 miliardy eur. Vo vyhlásení sa uvádza, že takto chceme konečne dobehnúť krajín priemer EÚ. Je trochu smutné, že sa stále snažíme len niekoho dobiehať, namiesto toho aby sme raz boli aj nad priemerom. To je ale daň za to, že sa doposiaľ školstvo prehliadalo. Tiež sa musíme spýtať, koľko z dvoch miliárd budú eurofondy, pretože tie nemôžeme používať na financovanie platov.

2016: „Vláda zabezpečí výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva, spojené so zásadnými vnútornými zmenami systému školstva.“

2012: „V rámci daných možností bude zvyšovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu so zameraním na posilnenie školstva, vedy a výskumu s cieľom zvýšenia ich kvality a efektivity.“

4. Zlepšenie kreditového systému a kontinuálneho vzdelávania

Toto je dlhodobo problematický bod. Učitelia sa musia vzdelávať, za čo dostanú kredity. Prekáža im ale, že platnosť kreditov po čase vyprší a oni musia absolvovať kurz znova. Problém je aj ponuka kurzov (majstri odbornej výučby prakticky nemajú vzdelávanie vo svojom odbore) a preto niekedy učitelia absolvujú školenie bez ohľadu na obsah, len aby sa mohli posunúť s ohodnotením nahor.

2016: „…pripraví legislatívne zmeny v systéme kontinuálneho vzdelávania, kreditovom systéme, kariérovom systéme a vykonávaní atestácií vo väzbe na profesijné štandardy pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva.“

2012: „Vláda podporí zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v školstve. V záujme toho pôjde najmä o: – zjednodušenie a zefektívnenie udeľovania kreditov a o odstránenie byrokracie a administratívy,“

5. Kvalitné vzdelávanie s prepojením na prax

Ide o pomerne hmlisto formulovaný cieľ, ktorého konkrétne riešenia uvidíme neskôr. Z vlastnej skúsenosti ale viem potvrdiť, že mnohým školám žalostne chýba prepojenie na prax, obzvlášť odborným školám, ktoré nedostali moderné vybavenie a ktorých učitelia nemali možnosť vzdelávať sa v aktuálnych trendoch práce.

2016: „Strategickým cieľom vlády je efektívne fungujúce regionálne školstvo poskytujúcekvalitnú výchovu a vzdelávanie, reagujúce na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca a spoločnosti, a osobitne na potreby hospodárskej praxe“

2012: „Vláda sa sústredí na rast úrovne a kvality vzdelávania všetkých občanov s dôrazom na mladú generáciu, na rozvoj a využívanie vedomostného a tvorivého potenciálu… Budepodporovať rozvoj vzdelávania s jeho priamym previazaním s praxou, s dôrazom  na spoločenskú a technologickú modernizáciu spoločnosti.“

6. Výchovné a kariérové poradenstvo

Na sľub z roku 2012 si vláda spomenula až zrejme pri tomto programovom vyhlásení. V súčasnosti výchovní a kariéroví poradcovia robia svoju prácu popri úväzku učiteľa. Majú na ňu asi dve hodiny týždenne. Pri škole s 300 žiakmi teda len ťažko stihnú skutočne prebrať budúcnosť svojich žiakov.

2016: „zabezpečí realizáciu efektívnej kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v základných školách a stredných školách na zosúladenie individuálnych potrieb a záujmov žiakov s potrebami spoločnosti“

2012: „V záujme zvyšovania zamestnanosti absolventov stredných škôl vláda považuje za mimoriadne dôležité venovať osobitnú pozornosť kvalite ich vedomostí, kariérovej výchove a kariérovému poradenstvu a to až do skončenia vzdelávania a odbornej prípravy.“

7. Prevencia extrémizmu

Ďalší sľub, na ktorý sa zabudlo. Naposledy vláda sľúbila dokonca prehĺbenie výučby o holokauste. Tu si pripomeňme správu z médií, kde mladí ľudia na otázku „Čo je to holokaust?“ odpovedali, že ide o výrub stromov či presídľovanie národov.

2016: „Vláda tiež zvýši pozornosť v oblasti zabezpečenia výučby smerujúcej k efektívnej a cielenej prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu…“

2012: „Bude podporované vlastenectvo modernými formami a metódami vzdelávania, prehĺbi sa výučba o holokauste, rasovom a etnickom násilí.“

V skutočnosti má programové vyhlásenie pre oblasť školstva aj svoje pozitíva. Je vidieť, že na ňom spolupracovalo množstvo odborníkov a organizácií. Je veľmi prepracované, dokonca až tak, že je miestami v rozpore s rétorikou a myšlienkami, ktoré donedávna bolo počuť. Ak sa podarí splniť všetky ciele a podmienky obsiahnuté v programovom vyhlásení, bude to chvályhodné. Dúfajme teda, že tento rok to neostane opäť len pri sľuboch na papieri.

- Reklama -