SaS: Nesúhlasíme s výrubom stromov na ostrove Sihoť

0
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) (Autor: SaS)

„Požadujeme, aby bol návrh Programu starostlivosti o les pre lesný celok Lesy SR na území Vodárenského zdroja Karlova Ves – ostrov Sihoť daný na prepracovanie s požiadavkou stanoviť spôsob lesohospodárskej činnosti pre lokalitu vodárenskeho zdroja Sihoť tak, aby bola zabezpečená v prvom rade ochrana zdroja pitnej vody. Výruby realizovať len prebierkou a obnovu lesa ponechať na prirodzenú obnovu,“ uvádza poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre životné prostredie Anna Zemanová.

Dodáva, že vodárensky zdroj Sihoť je významný zdroj pitnej vody pre veľkú časť obyvateľstva a je správna jeho primeraná ochrana. „Po desaťročiach skúseností je práve teraz priestor na to, aby sa situácia zosúladila s legislatívou a modernými poznatkami získanými prieskumom hydrogeologickej štruktúry ostrova,“ hovorí Zemanová.  

SaS má v svojom programe návrhy na komplexnejšiu starostlivosť o lesy,  krajinu a jednotlivé zložky životného prostredia. Cieľom je zachovanie a zvyšovanie biologickej biodiverzity, zmierňovanie klimatických zmien a ochrana vodných zdrojov. „Jedným z navrhovaných opatrení je aj umožniť prístup verejnosti do hodnotenia návrhov programov starostlivosti o lesy. Ešte v tomto roku pripravíme návrh zmeny zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tak, aby tieto dokumenty boli posudzované ako strategické dokumenty s povinným hodnotením vplyvov na životné prostredie,“ informuje poslankyňa.

Zemanová dnes (11. 4.) listom požiadala prednostu Okresného úradu v Bratislave o podrobnú informáciu o zverejnenom návrhu programu starostlivosti o les pre lesný celok Lesy SR Bratislava pre obhospodarovateľa Lesy SR, š. p., na území Vodárenského zdroja Karlova Ves – ostrov Sihoť. Požiadala tiež o stanovisko orgánu štátnej ochrany prírody a krajiny a štátnej vodnej správy. „Okrem toho som požiadala o zaradenie medzi účastníkov správneho konania týkajúceho sa návrhu na schválenie Programu starostlivosti na roky 2016 – 2025 o lesy pre lesný celok Lesy SR Bratislava. Cítim sa byť účastníčkou konania tým, že rozhodovanie o hospodárení na lesných celkoch Lesy SR Bratislava na ostrove Sihoť sa priamo dotýka kvality podzemných zásob pitnej vody vodárenského zdroja Sihoť. Mám dôvodnú obavu, že ak bude návrh schválený v predloženej podobe, budú moje práva na kvalitnú pitnú vodu dodávanú z Ostrova Sihoť dotknuté,“ uzavrela Zemanová.

- Reklama -