Čislák: eHealth v praxi

0
Exminister zdravotníctva Viliam Čislák (Autor: SITA)

Fungovanie niektorých aplikácií systému a jeho prínosy dnes priamo v prevádzke prezentovala Nemocnica v Malackách a jedno z najväčších laboratórií na Slovensku. 

„Prínos zavedenia elektronického zdravotníctva na Slovensku vidíme najmä pri získavaní potrebných informácií pre lekára v diagnostike a liečbe pacienta. Nemocnica v Malackách bola certifikovaná ako prvá na Slovensku. Z toho je zrejmé, že menšie zdravotnícke zariadenia, ako je to naše, sú schopné reagovať na nové potreby v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dokážeme tak prispieť k zefektívneniu zavádzania veľkých projektov a skvalitneniu zdravotníctva na Slovensku,“ informoval riaditeľ Nemocnice v Malackách Ing. Peter Kalenčík, MSc.

Malacká nemocnica prezentovala služby eHealth-u v rámci štandardného vyšetrenia v odbornej ambulancii, s ktorým sa už stretol zrejme každý z nás – odber krvi, jej vyšetrenie v laboratóriu a vyhodnotenie výsledku. eHealth do tohto bežného vyšetrenia prináša zmeny. Po novom ošetrujúci lekár vydáva pacientovi elektronickú žiadanku na vyšetrenie krvi, laboratórium krv vyšetrí, rozbor elektronicky zašle lekárovi do ambulancie, pričom aj samotný pacient sa môže vo svojej elektronickej zdravotnej knižke oboznámiť s výsledkami vyšetrenia. Takýto model fungovania sa začína aplikovať v podmienkach malackej nemocnice a prínosom je napr. zníženie nákladov na administratívnu činnosť, vylúčenie zbytočných duplicít vo vyšetreniach, ako aj odstránenie vykazovania  fiktívnych výkonov. 

Rýchle a účinné aplikovanie elektronického zdravotníctva do slovenského zdravotníctva už  sľubovali mnohé politické strany, až táto vláda však reálne zavádza eHealth u jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

„Podarilo sa nám vyriešiť dezolátny stav projektu, v ktorom zanechala eHealth predchádzajúca vláda. Vďaka prijatým opatreniam sme celý proces reštartovali, predovšetkým s prihliadnutím na potreby a ochranu pacientov, v záujme zlepšenia práce lekárov. Spustenie eHealthu v Nemocnici Malacky znamená pre jednotlivých lekárov, ambulancie aj laboratórium intenzívnejšiu prácu s informačnými zdrojmi, operatívny presun a odovzdávanie si potrebných údajov. To všetko určite pozitívne pocítia aj pacienti. Som rád, že dnes sme svedkami tejto zmeny, ktorá výrazne zlepší bezpečnosť, kvalitu a efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ konštatoval minister zdravotníctva Viliam Čislák.

Národné eHealth riešenie je, samozrejme, podstatne širšie ako prezentovaný scenár v malackej nemocnici. Občania ako aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu postupne vďaka eHeath-u využívať:

– Národný portál zdravia –  občania tu nájdu overené informácie o zdraví, chorobách, liekoch, zdravotníctve a pod. Rovnako si tu môžu vyhľadať kontaktné informácie o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Portál slúži aj ako vstupná brána do elektronickej zdravotnej knižky. Národný portál je spustený do prevádzky zatiaľ len so základným obsahom, ktorý sa bude postupne dopĺňať aj v súčinnosti s ďalšími rezortnými organizáciami, ako NCZI, ÚVZ,…

– Elektronická zdravotná knižka – ďalšia základná doména eHealth. V elektronickej zdravotnej knižke si  každý nájde svoje zdravotné záznamy, môže si skontrolovať, kto k nim pristupoval, dokonca aj to, kto sa k nim len pokúsil dostať, aj keď neúspešne.

– Elektronická preskripcia, dispenzácia a medikácia – umožní postupne nahradiť papierový recept elektronickým, poskytne lekárom a lekárnikom podporu pri predpisovaní či podávaní liekov prostredníctvom dostupnej medikačnej histórie pacienta, ako aj sprístupnením expertnej databázy, napr. na sledovanie liekových interakcií.

– eAlokácie – táto služba  má v cieľovom stave umožniť elektronickou formou alokácie zdrojov medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti – či už ide o plánovanie vyšetrení pacienta lekárom, objednávanie laboratórnych vyšetrení a očkovaní, alebo o pripomenutie plánovaných termínov výkonov.

Vďaka nasadzovaným službách eHealth budú môcť zdravotnícki pracovníci lepšie napĺňať svoje poslanie: poskytovať kvalitnú, bezpečnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť pacientom tým, že budú mať k dispozícii podrobné, dôveryhodné a aktuálne informácie nevyhnutné pre anamnézu, diagnostiku a terapiu. Lekár bude mať základné informácie o zdraví pacienta (napr. prekonané aj aktuálne ochorenia, výsledky laboratórnych vyšetrení, očkovania, alergie…). Lekár tak ušetrí čas, ktorý by venoval zisťovaniu informácií a zároveň sa minimalizuje riziko opomenutia niektorých údajov zo strany pacienta.
 

- Reklama -