Belinský (KDH): Tvorme reálne pracovné miesta, nemanipulujme so štatistikami!

0
KDH (Autor: KDH)

Ján Figeľ: „KDH chce Slovensko ekonomicky silné a spravodlivé. Cestou k tomu je tvorba nových pracovných miest a podpora rodiny. Vysoká zamestnanosť robí ľudí nezávislými, na rozdiel od súčastnej balíčkovej politiky vlády. Máme kokrétne kroky na 4 roky, ktoré chceme presadzovať v nasledujúcej vláde. Jednou z podmienok spolupráce bude návrat k rovnej dani a zrušenie licencií“.

Peter Belinský: „KDH presadzuje, aby zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú v regiónoch, kde je nezamestnanosť vyššia ako 18 percent, dostali úľavu vo forme úplného odpustenia odvodov na dva roky podľa princípu 1+1. Základ pre výpočet úľavy je zákonnom stanovená minimálna mzda. To znamená, že ak zamestnávateľ príjme nového zamestnanca, dostane úľavu aj na ďalšieho, ktorého už zamestnáva. Takéto opatrenie je nárokovateľné, nepodlieha žiadnemu ďalšiemu schvaľovaniu. má motivačný a prorastový charakter.“

Vladimír Sirotka, prezident SAMP upozornil, že kauza Váhostav ani po roku, nie je stále doriešená.

Sirotka: „Reštrukturalizácia Váhostavu mala zabezpečiť pokračovanie jeho činnosti a zamestnávanie. Z čoho plynú príjmy. Toto malo umožniť uhradenie záväzkov voči malým dodávateľom. Situácia je taká, že Váhostav podniká, zrejme má príjmy, ale druhá časť – teda úhrada záväzkov veriteľom, malým dodávateľom, sa nenapĺňa podľa pôvodného zámeru. Preferovali sme reštrukturalizáciu oproti konkurzu, keď úpadca už stratí možnosť podnikania a môže sa mu siahnuť na majetok. Pričom pri reštrukturalizácii sa dáva šanca pokračovať v činnosti, splatiť záväzky a udržať zamestnanosť.“

Sirotka vyzýva, aby sa skúsenosť z kauzy Váhostav premietla do zmeny legislatívy. „A to v tom, aby bolo umožnené všetkým, a teda aj malým veriteľom, jednoduchšie sa prihlásiť do konkurzného konania, ustanoviť povinnosť úpadcu vyzvať veriteľov na prihlásenie sa, a aby bola daná povinnosť splatiť 100% záväzkov z budúceho obdobia.“

10 návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia MSP a živnostníkov

Materiál vznikol na základe prieskumu a podnetov širokej podnikateľskej verejnosti, realizovaný SAMP.

Zníženie administratívnej záťaže

 1. Zaviesť systém „Živnostenských licencií“.

 2. Sústrediť platenie daní a odvodov do jedného miesta v jednom termíne.

 3. Zabrániť častým zmenám v legislatíve a zabezpečiť aby zákon v nezmenenej forme platil minimálne 3 účtovné obdobia.

Zvýšenie a podpora zamestnanosti

 1. Znížiť odvodovú záťaž pri závislej činnosti.

 2. Odstrániť diskrimináciu v systéme dotácií a pri verejnom obstarávaní u MSP a živnostníkov, pri poskytovaní stimulácie na zamestnanosť, podporovať projekty zamerané na regionálnu spoluprácu s využitím eurofondov, s dôrazom na zlepšenie regionálnej zamestnanosti.

 3. Podporiť systém „Rodinného podnikania“, Rodinného zdaňovania.

Zlepšenie kvality a bezpečnosti podnikateľského prostredia

 1. Zriadiť „Inštitút vzdelávania“ pre MSP a živnostníkov s podporou štátu.

 2. Zahrnúť u Živnostníka – seba zamestnávateľa cenu jeho práce do nákladov, priznať živnostníkovi – samozamestnavateľovi nárok na dovolenku.

 3. Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť podnikateľskej činnosti, prehodnotiť Živnostenský zákon v oblasti odborných, viazaných a voľných živnosti.

 4. Zamerať kritéria pri VO na ekonomicky najvýhodnejšie ponuky (nie na najnižšiu cenu)

Podkladové materiály, ako napr. systém Živnostenských licencií, návrh na Inštitút vzdelávania MSP a Ž, návrh na odvodovú reformu, systém „Rodinného zdaňovania“ navrhujeme dopracovať v pracovných skupinách, ktoré môžu vzniknúť zo spoločného rokovania spolupracujúcich organizácií, podnikateľov, živnostníkov a odbornej verejnosti.

10 oblasti z pohľadu negatívneho dopadu na podnikateľské prostredie, najmä MSP a živnostníkov.

 1. Diskriminácia dôchodcov, študentov a žien na materskej dovolenke pri uznávaní odpočítateľnej položky k dani z príjmu a odvodových povinnosti.

Zaviedli sa povinnosti odvodov do SP a ZP u pracujúcich študentov a dôchodcov, pričom nepracujúci sú poistencami štátu, podnikajúci dôchodca nemá nárok na nezdanené minimum ako iný podnikateľ.

 1. Zvýšenie ceny práce pri závislej činnosti.

Zvyšovanie odvodov spôsobuje, že čistý príjem zamestnanca sa pohybuje v úrovni 53 – 56 % ceny práce, čo pôsobí demotivačne pre zamestnanosť.

 1. Zavedenie „Daňových licencií“ pre PO.

To že, hospodársky výsledok nezavdá povinnosť platby dane z príjmu, neznamená, že PO „neplatí dane“, platí 10 ďalších daní a odvodov za seba, za zamestnancov a miestne dane.

 1. Zavedenie 20 % DPH.

Významnejšie, ako dopad na podnikateľa je to, že sa mení zámer a sľub vlády, čo zvyšuje neistotu podnikateľského prostredia.

 1. Diskriminačné dane z motorového vozidla a daní z nehnuteľnosti, ktoré sú vlastne daňou z podnikateľskej činnosti.

Dane majú byť odvodené od predmetu zdanenia, napr. auta a nie, kto ho vedie, obdobne v prípade nehnuteľností má byť daň z nehnuteľnosti a nie z činnosti – to podlieha dani z príjmu.

 1. Diskriminácia malého živnostníka seba zamestnávateľa v nárokoch na regeneráciu pracovnej sily, dovolenky na zotavenie a náhradu za cenu práce.

Malého živnostníka chápeme ako seba zamestnávateľa, teda aj v polohe zamestnanca a takto by ho mal chápať aj zákonník práce.

 1. Benevolencia súdov pri zápise respektíve prepise zadlženej firmy na sociálne odkázaného majiteľa.

Prieskum potvrdil, že existujú prípady, keď je na sociálne odkázanú osobu zaregistrovaných viacero s.r.o., ktorá neplní žiadne záväzky.

 1. Opätovné zavedenie sprostredkovateľa Pracovnej zdravotnej starostlivosti.

Opatrenie zvyšuje administratívu a bezdôvodne zavádza ďalšie finančné zaťaženie podnikateľom.

 1. Znenie novely zákona o DP v odpisových skupinách a vstupnej cene dlhodobého majetku.

Zmena komplikuje účtovníctvo a nedáva reálne možnosti, previesť výdavky na investície do odpisov. 30 ročný podnikateľ, musí podnikať do 70 –tich, aby umoril budovu.

 1. Ustanovenie použitia koeficientu pri odpočte DPH.

Pri plnení zo zákona oslobodených činností platiteľ DPH na toto doplatí znížením odpočtu na vstupoch.

- Reklama -