Kmeť (KDH): Môžu si nájsť absolventi trvalé pracovné miesto?

0
KDH (Autor: KDH)

Napriek vysokej miere nezamestnanosti, majú mnohé firmy na Slovensku problém nájsť na trhu práce vhodných zamestnancov s požadovaným vzdelaním a zručnosťami. Stredné a vysoké školy každoročne opúšťajú absolventi, ktorí si nedokážu nájsť uplatnenie na trhu práce a jediným riešením je pre nich evidencia na trhu práce.  Ministerstvo školstva SR v r. 2011 vypracovalo a zverejnilo prehľad o miere nezamestnanosti absolventov vysokých škôl podľa študijných odborov. Z tohto hodnotenia vyplýva, že najnižšiu mieru absolventskej nezamestnanosti dosahovali absolventi technických vied s hodnotou mediánu 6,5 % a absolventi spoločenských vied s hodnotou mediánu 8,5 %. Najvyššiu mieru absolventskej nezamestnanosti dosiahli absolventi poľnohospodárskych a lesníckych vied s hodnotou mediánu 11,1 %. Nedostatkom tohto vyhodnotenia je, že neboli spracované výsledky za všetky vysoké školy a všetky študijné odbory. Na výsledok vplývala i skutočnosť v akom regióne je vysoká škola alokovaná, či ide o región s vysokou nezamestnanosťou alebo naopak. V r. 2009 a 2010 spracoval Inštitút pre výskum práce a rodiny údaje o miere nezamestnanosti absolventov stredných škôl. Najvyššiu mieru nezamestnanosti absolventov učebných odborov tvorili absolventi poľnohospodárskych a lesníckych odborov s hodnotou mediánu 27,1 % a absolventi spoločenskovedných odborov s hodnotou mediánu 21,7 %.

Absolventi technických odborov dosiahli mieru nezamestnanosti 19,5 %. Ešte horšie výsledky dosiahli absolventi stredných škôl s maturitou, kde absolventi spoločenskovedných odborov a poľnohospodárskych a lesníckych odborov dosiahli mieru nezamestnanosti nad 32 %. Novšie výsledky spracované Ústavom informácií a prognóz školstva v r. 2015 a niektorými mimovládnymi organizáciami nepreukazujú zníženie absolventskej miery nezamestnanosti oproti predchádzajúcemu obdobiu, skôr indikujú nárast nezamestnanosti vo vybraných študijných a učebných odboroch. Vážnym nedostatkom je, že nie sú k dispozícií úplné informácie o nezamestnanosti absolventov všetkých stredných a vysokých škôl, ich jednotlivých fakúlt, podľa jednotlivých študijných a učebných odborov. 

Úlohou štátu a teda vlády by malo byť vytváranie podmienok na zosúlaďovanie dopytu a ponuky na trhu práce.  Ak to však vláda nerobí výsledkom je, že naďalej štát financuje viaceré stredné a vysoké školy, ktorých absolventov zamestnávatelia nepotrebujú.  Títo absolventi končia na úradoch práce, ktoré ich spravidla bez ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie nedokážu umiestniť na trh práce. Vznikajú tým pre štát, v skutočnosti pre všetkých daňových poplatníkov ďalšie náklady. Rovnako musí za týchto absolventov štát platiť i zdravotné poistenie. Na druhej strane bez zmeny systému financovania škôl, Ústredie práce, sociálnych veci a rodiny začalo realizovať 8 národných projektov zameraných na tvorbu dočasných pracovných miest s rozpočtom vo výške 280 mil Eur. Väčšina týchto dočasných pracovných miest bude vytváraná na skutočne krátky čas nepresahujúci 12 mesiacov a v niektorých prípadoch i bez povinnej udržateľnosti pracovného miesta po ukončení poskytovania príspevku z úradu práce. I keď nie sú všetky tieto národné projekty zamerané iba na mladých ľudí a absolventov škôl, bez zmeny systému financovania škôl, sú to neefektívne vynaložené peniaze.

- Reklama -