KDH: Poslanci prinášajú dávku na energie pre ľudí v hmotnej núdzi

0
KDH (Autor: KDH)

Zámerom navrhovaného zákona, ktorý predložili poslanci Ján Hudacký, Jozef Bobík a Pavol Zajac, je pomôcť rodinám v hmotnej núdzi, ktoré nie sú spôsobilé si udržať vo svojom príbytku vhodné teplotné a energetické podmienky za dostupnú cenu.

„Domácnosti, ktorej členovia sú poberateľmi dávok hmotnej núdze, budú dostávať špeciálnu finančnú podporu, ktorú budú môcť využiť len na zaplatenie plynu, elektrickej energie alebo kúrenia. Táto dávka im umožní získať nevyhnutný objem energií potrebný pre dôstojný život,“  hovorí Ján Hudacký. Podľa názoru predkladateľov je úlohou štátu chrániť slabých a bezbranných ľudí pred nedôstojnými životnými podmienkami. „Týmto zákonom chceme pomôcť domácnostiam, ktoré sa dostanú do situácie, keď sa stanú ohrozené energetickou chudobou. Chceme diferencovať domácnosti podľa ich sociálneho postavenia a podľa toho poskytnúť adresnú finančnú dávku na energie tým ľuďom, ktorí ju naozaj potrebujú,“ vysvetľuje Ján Kmeť, expert KDH pre sociálnu politiku.

Návrhom zákona sa zriadi nový Fond energetickej solidarity, ktorý bude v pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny. Fond bude financovaný povinnými pravidelnými príspevkami energetických podnikov. Jeho úlohou bude zabezpečiť ochranu konkrétnych zraniteľných spotrebiteľov dávkami na zabezpečenie energetického minima. Implementáciou tohto zákona sa zároveň umožňuje Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zmierniť mieru regulácie na trhu s energiami, čo môže mať pozitívny dopad na ceny energií, ktoré vygeneruje trh. „Nižšia miera regulácie by podľa odborníkov umožnila v súčasnosti znížiť ceny plynu až o 20 percent vzhľadom na rekordne nízku cenu ropy na svetových trhoch. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví však znížil cenu plynu plošne len o 5 percent,“ dodáva Ján Hudacký.

- Reklama -