Prvouka sa vracia. Základné školy čakajú od septembra zmeny

0
Ilustračné foto: Žiaci základnej školy (Autor: SITA)

Do platnosti vstúpia od nového školského roka aj inovované Štátne vzdelávacie programy pre základné školy, ktoré prinesú posilnenie výučby prírodovedných predmetov, redukciu učiva, spresnenie výkonových štandardov a úpravu medzipredmetových vzťahov. Prvý cudzí jazyk zostáva anglický jazyk ako povinný od tretieho ročníka základnej školy. Druhý cudzí jazyk bude škola povinná ponúknuť žiakom siedmeho ročníka podľa možností školy a záujmu žiakov, pričom vyberie z francúzskeho, nemeckého, talianskeho, španielskeho a ruského jazyka. Ak sa žiaci začnú učiť druhý cudzí jazyk, škola ho bude poskytovať najmenej dve hodiny týždenne, aby žiaci dosiahli komunikačnú úroveň A1. Žiakom, ktorí sa nebudú učiť druhý cudzí jazyk, škola ponúkne iný predmet podľa svojich možností. Žiakom na prvom stupni navyše pribudne nový predmet prvouka.

S cieľom orientovať žiakov na praktické zručnosti posilní ministerstvo na základnej škole aj vyučovacie predmety pracovné vyučovanie a technika. V rámcovom učebnom pláne budú vyučovacie predmety rozdelené po ročníkoch. Školy však od nového školského roka dostavajú voľnosť v rozdelení učiva v rámci celého stupňa pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov, vnútornej logickej štruktúry, vekovej primeranosti žiakov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých učebných

Menšia byrokracia

Školy v novom školskom roku už nebudú musieť vypracovávať učebné osnovy a môžu využiť vzdelávacie štandardy Štátneho vzdelávacieho programu, čím sa výrazne zníži administratívna záťaž učiteľov. Novela školského zákona prinesie tiež posun termínu zápisu prvákov na plnenie povinnej školskej dochádzky. Kým doteraz sa zápis uskutočňoval od 15. januára do 15. februára, po novom sa bude konať od 1. do 30. apríla.

Novinka sa dotýka aj žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom a vzdelávajú sa v škole mimo Slovenska alebo sa vzdelávajú v škole zriadenej iným štátom na území Slovenska. Po novom už nebudú musieť robiť komisionálne skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy. Skúšky budú na báze dobrovoľnosti, čiže kto chce, požiada riaditeľa o vykonanie skúšok a kto nechce, vzdeláva sa len v škole v zahraničí alebo v zahraničnej škole na Slovensku. Ak však budú chcieť takíto žiaci pokračovať vo vzdelávaní v kmeňovej škole, urobia komisionálne skúšky po ukončení vzdelávania a podľa ich výsledkov ich riaditeľ školy zaradí do príslušného ročníka.

V novele školského zákona sa ustanovili aj podmienky zriaďovania špecializovanej triedy. V základnej škole možno už v súčasnosti so súhlasom zriaďovateľa zriadiť špecializovanú triedu, kde sa vzdelávajú žiaci, ktorí nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania príslušného ročníka. Žiaka pritom do špecializovanej triedy zaraďuje riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa po vyjadrení výchovného poradcu a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka na nevyhnutne potrebný čas. Od nového školského roka bude toto obdobie obmedzené najviac na jeden školský rok. Špecializovanú triedu budú môcť zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a najviac ôsmich žiakov z jedného ročníka alebo viacerých ročníkov. Ak bude počet žiakov v špecializovanej triede nižší ako štyria žiaci, špecializovaná trieda sa zruší.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu