Absolventom vznikajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni až pri uplatnení sa na pracovnom trhu

0
student, notebook, female
Ilustračná snímka (Foto: picjumbo_com, Pixabay)

Absolventi stredných a vysokých škôl nemajú voči Sociálnej poisťovni po skončení štúdia žiadne povinnosti. Ako v tlačovej správe uvádza Sociálna poisťovňa, povinnosti absolventov čakajú až po uplatnení sa na pracovnom trhu, keď sa zamestnajú alebo si nájdu na dohodu brigádu či začnú podnikať.

Študent nie je počas štúdia povinne poistený na sociálne poistenie. Voči Sociálnej poisťovni preto nemá počas celého štúdia ani po jeho ukončení nijaké prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. Keďže nie je poistený, nevzniká mu ani nárok na jednotlivé dávky sociálneho poistenia. Výnimkou sú študenti, ktorí sa dobrovoľne poistili a platili poistné dostatočne dlhé obdobie na priznanie konkrétnej dávky.

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni majú iba študenti ako poberatelia sirotského dôchodku, keď menia školu, prerušia či ukončia štúdium. Nárok na výplatu sirotského dôchodku im totiž zaniká dňom, keď prestávajú byť nezaopatreným dieťaťom, teda v prípade študenta ukončením štúdia. Nárok na sirotský dôchodok rovnako zaniká dovŕšením veku 26 rokov. To, či sirota-študent ešte študuje, sa overuje potvrdením školy. „Vo väčšine prípadov si to Sociálna poisťovňa overuje sama v registri ministerstva školstva, a teda študent nemá žiadne povinnosti, avšak študenti-siroty z tých škôl, ktoré v tomto registri nie sú (zväčša ide o školy v pôsobnosti rezortov vnútra a obrany), sú povinní takéto potvrdenie predložiť sami,” upozorňuje poisťovňa.

Ak sa študent po ukončení školy zamestná, povinnosti voči Sociálnej poisťovni zaňho rieši jeho zamestnávateľ. Ten ho v poisťovni zaregistruje a odvádza z jeho vymeriavacieho základu (mzdy) poistné na sociálne poistenie tak, ako pri každom inom zamestnancovi.