Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ministerstvu: Potrebujeme urýchlené stanovisko k dokladovaniu zaplatenia odmien

0
Foto: TASR

Slovenská lekárska komora (SLK) a Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) žiadajú Ministerstvo zdravotníctva SR, aby urýchlene zaujalo stanovisko k veci dokladovania použitia pridelených finančných prostriedkov v rámci odmeňovania zdravotníkov v prvej línii a červenej zóne. Poskytovatelia rezort vyzývajú, aby neodkladne vydal jednoznačné a zrozumiteľné usmernenie, ktoré nebude poskytovateľov zdravotnej starostlivosti navádzať na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ministerstvo vyzvalo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby za účelom zúčtovania pridelených finančných prostriedkov v rámci odmeňovania zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a červenej zóne zaslali kópie dokladov, ktoré preukazujú odoslanie odmien na účet zdravotníckeho pracovníka. Má ísť napríklad o kópie výpisov z bankového účtu či výpis zo mzdového systému.

„Slovenská lekárska komora a Zväz ambulantných poskytovateľov majú za to, že výzva ministerstva na zasielanie dokladov je nevykonateľná. SLK a ZAP sú presvedčení, že zaslanie elektronického formulára do Národného centra zdravotníckych informácií, v rámci ktorého poskytovateľ čestne vyhlasuje, že poskytnuté finančné prostriedky použil v súlade s ich účelom, je dostačujúce,“ zopakovali poskytovatelia.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v zmysle pokynov ministerstva odmenu zúčtovali a uhrádzali zdravotníkom v najbližšom výplatnom termíne po pripísaní finančných prostriedkov zo strany rezortu. Zamestnancom ich uhrádzali v jednej platbe spolu so mzdou za príslušný kalendárny mesiac. Apelujú na to, že z bankových a mzdových výpisov nie je možné určiť, aká časť z vyplatenej sumy zamestnancovi pripadá na mzdu za prácu a aká časť na odmenu za výkon práce v prvej línii, a zároveň, aká časť dotácie bola použitá na úhradu odvodov. „Okrem toho v prípade poskytnutia údajov o výške mzdy zamestnanca bez jeho súhlasu by poskytovatelia konali v rozpore s GDPR,“ uzavreli SLK a ZAP.

- Reklama -