SIS spolupracuje so sieťou AFCOS v koordinácii boja proti podvodom

0
Ilustračá snímka. (Foto: geralt, Pixabay)

Na koordináciu boja proti podvodom pri využívaní prostriedkov Európskej únie (EÚ) je Slovenská informačná služba (SIS) jedným z partnerov siete AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service).

 AFCOS je platforma spolupracujúcich orgánov na národnej úrovni, ktorej hlavným cieľom je vzájomná spolupráca pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ a efektívna komunikácia s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a s ostatnými členskými štátmi. Uvádza to na svojej stránke na sociálnej sieti SIS. Koordináciu partnerov siete zastrešuje Úrad vlády SR prostredníctvom odboru Národný úrad (ONÚ) pre OLAF.

“Táto spolupráca je nevyhnutná z dôvodu efektívneho využívania prostriedkov EÚ a prináša výsledky, a aj preto považujeme za dôležité zdieľať tieto informácie s verejnosťou,” uvádza SIS.

AFCOS tvoria najmä orgány a inštitúcie, ktoré poskytujú prostriedky EÚ a iným spôsobom s týmito prostriedkami narábajú, sú príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami a je im zverená právomoc plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ. Partneri siete AFCOS si prostredníctvom ONÚ OLAF pravidelne vymieňajú informácie o svojich aktivitách a spolupracujú aj pri príprave návrhov nových právnych predpisov, manuálov a usmernení, ktoré sa týkajú oblasti ochrany finančných záujmov EÚ.

SIS v minulom roku spolupracovala so 108 partnerskými spravodajskými službami.

- Reklama -