Petícia za zachovanie vodného zdroja

0
Vlajka Slovenskej repubiky (Autor: SITA)

Vážení spoluobčania!              

Dodávku kvalitnej pitnej vody sme sa vďaka ľahkej dostupnosti verejného vodovodu naučili brať ako samozrejmosť. Mnohokrát si pritom neuvedomujeme, že prístup k verejnému vodovodu nie je jedinou devízou, ktorou disponujeme. V našej obci máme aj svoj vlastný vodný zdroj, ktorý nám poskytuje možnosť ťažiť z prirodzených výhod našej strategickej polohy. Dunajská Lužná sa totiž nachádza vo vodohospodársky najvýznamnejšej oblasti juhozápadnej časti Podunajskej roviny, kde vzniká prevažné množstvo podzemných vôd Žitného ostrova. Pritom nie každá obec na Slovensku sa môže pýšiť vlastným zdrojom kvalitnej pitnej vody. Zato my áno. Vodný zdroj v Dunajskej Lužnej, ktorý sa nachádza v tesnom susedstve futbalového štadióna, je schopný poskytovať obyvateľom našej obce až 600 000 m³ kvalitnej pitnej vody, ktorá spĺňa všetky sledované štandardy a požiadavky hygienickej nezávadnosti, stanovené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov pre vodu určenú na ľudskú spotrebu. Potenciál nášho vodného zdroja pritom využívame aj v súčasnosti, nakoľko už v roku 2015 sa pre účely zásobovania našej obce pitnou vodou využívalo zhruba 30 000 až 50 000 m³ pitnej vody mesačne. A to vôbec nie je zanedbateľné množstvo. O to zarážajúcejšie sú posledné udalosti, ku ktorým došlo na konci júna tohto roka.  Dňa 27. júna 2017 Obecné zastupiteľstvo schválilo iba šiestimi hlasmi (poslanci, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia boli p.p. Jánošík, Mosný, Stareček, Lodňanek, Vozár a Németh) Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky vodného zdroja v Dunajskej Lužnej. Ak starosta obce tento dodatok podpíše, tak to bude znamenať, že Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. už ďalej nebude zabezpečovať bezplatný odborný výkon prevádzkovania vodného zdroja v Dunajskej Lužnej. Namiesto toho má obec zabezpečiť náhradného prevádzkovateľa, ktorému sa však už má za jeho služby platiť suma v minimálnej výške 250,- EUR mesačne. Obecné zastupiteľstvo totiž odporučilo starostovi zabezpečiť kompenzáciu nákladov spojených s prevádzkou vodného zdroja prenájmom obecnej plochy na reklamu, zvýšením nájomného alebo iným spôsobom. To, čo mala naša obec doteraz zadarmo, si má do budúcnosti platiť. Otázkou však ostáva prečo?            

Aké sú dôvody pre tak zásadnú zmenu pomerov pri prevádzkovaní obecného vodného zdroja? Ďalšie rozširovanie športového areálu, či výstavba v jeho blízkosti? Korporátne či individuálne podnikateľské aktivity a záujmy v tejto lokalite? Čo je dôležitejšie ako pitná voda pre občanov našej obce a budúcnosť jej zdroja? To sa bohužiaľ z obecnej webstránky ani od žiadneho kompetentného predstaviteľa obce nedozvedáme.  

My, dolu podpísaní občania, obyvatelia a vlastníci nehnuteľností v obci Dunajská Lužná, na základe hore uvedených skutočností  

1.      vyjadrujeme svoj nesúhlas s uznesením obecného zastupiteľstva obce Dunajská Lužná (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) č. 2017/07-10 k bodu č. 10 programu 7. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.6.2017, na základe ktorého obecné zastupiteľstvo vyjadrilo súhlas s Dodatkom č. 1 k Zmluve o zabezpečovaní odborného výkonu prevádzky (č.j. 5544/2017, BVS, a.s. Bratislava) a zároveň žiadame obecné zastupiteľstvo toto uznesenie zrušiť;

2.      žiadame Obecný úrad v Dunajskej Lužnej (ďalej len „Obecný úrad“), aby splnil požiadavky BVS, a.s. Bratislava a Vodohospodárskej výstavby, a.s. smerujúce k zabezpečeniu ochrany vodného zdroja a tiež aby zamedzil všetkým protiprávnym aktivitám v rámci ochranného pásma I. stupňa vodného zdroja;

3.      žiadame Obecný úrad, aby podnikol všetky kroky na zachovanie ochranného pásma I. stupňa vodného zdroja v Dunajskej Lužnej v rozsahu a za podmienok určených rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Senci, Úseku štátnej vodnej správy o vytýčení ochranného pásma I. stupňa vodného zdroja č. ŽP.Vod/1141-R-1/2003-Ry,Mc zo dňa 23.06.2004;

4.      žiadame obecné zastupiteľstvo, aby zaviazalo starostu obce obnoviť zmluvný vzťah s BVS, a.s. Bratislava a prijať opatrenia na splnenie podmienok pre ďalšie využívanie vodného zdroja, vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a posledných noviel tak, aby nedošlo k zániku v súčasnosti platného povolenia na osobitné užívanie vôd v dôsledku nesplnenia si príslušných zákonných povinností;

5.      žiadame Okresný úrad Senec – odbor starostlivosti o životné prostredie, aby pri rozhodovaní o predmetnom vodnom zdroji, resp. o veciach súvisiacich s prevádzkou tohto vodného zdroja (napríklad pri požiadavke účelového zúženia jeho I. ochranného pásma), prihliadal na požiadavky občanov, obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností v obci Dunajská Lužná obsiahnutých v tejto petícii;

6.      žiadame Obecný úrad a všetky orgány obce Dunajská Lužná, aby náležite informovali obyvateľov obce verejne dostupnými prostriedkami o všetkých krokoch, uskutočnených v súvislosti s vodným zdrojom.

Peter Ďuriš v.r.,

autor petície poverený pre styk s orgánmi verejnej moci

https://www.facebook.com/zachranvoduvluznej/

Petíciu môžete podpísať tu.

- Reklama -